Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Petersplatsen just nu

Idag:

JjUNGFRU MARIE UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken! 


Kristdemokraterna: Låt sjukvården ta organ

 
 

........................................................................................................................................................
M a r i a  i  A d v e n t

Advent är det liturgiska årets största marianska högtid. Paulus VI uttryckte det myndigt och klart i den apostoliska förmaningen Marialis Cultus, nr 3-4. Historiskt sett skedde införlivandet av Maria i liturgin tillsammans med läsningen av Bebådelsen i evangeliet. Söndagen före Jesu födelse är med rätta helgad åt Maria. I våra dagar har advent återfått denna sin ursprungliga betydelse och vi ser en mängd marianska element i liturgin, vilka vi här i all korthet vill sammanfatta. Till artikeln

Som tecken på Guds trofasthet mot Davids söner förebådade Jesaja en jungfru som skulle bli havande med ett barn och barnet hon födde skulle få namnet Immanuel – Gud med oss.   Vid den tiden kunde många ha trott att profetian uppfylldes genom att Hiskia, som var en god konung, föddes (2 Kung 18:1-6).  Hans födelse och regeringstid kom att förebåda en Messias som skulle komma att överträffa alla förväntningar eftersom Han var ”Gud med oss” på ett sätt som ingen hade kunnat förutse. Till artikeln

........................................................................................................................................................

Påven utser ny prefekt för Propaganda Fide


Filippinen Tagle får plats i kurian

(katobs.se) Den 8 december utsåg påve Franciskus kardinal Luis Antonio G. Tagle, ärkebiskop av Manila, Filippinerna, till prefekt för Kongregationen för folkens evangelisering, eller Propaganda Fide. Detta är den största kongrgegationen, med dryga 50 medarbetare. Positionen innebär att kardinal Tagle kommer in i en central position i kurian. Företrädaren Fernando Filoni blir Stormästare för Heliga Gravens orden i Jerusalem, detta ett drygt år före hans faktiska pensionsålder.

........................................................................................................................................................Foto: ANSA

Kardinal Ruini:

Vi bör leva ett heligare liv och
be Gud om svaret

(katobs.se) Polariseringen och den faktiskt hårda personalpolitiken inom kyrkan har lett till en tystnad från biskopar och kardinaler om många frågor, som däremot diskuteras livligt i lekmannakretsar och i medierna. Situationen är unik. En av de kardinaler, som själv belagt sig med tystnad är den tidigare mycket frispråkige kardinalen Camillo Ruini. Han ledde under många år den betydelsefulla italienska biskopskonferensen som dess ordförande. Nu har han - vid 88 års ålder - låtit sig intervjuas några gånger. Sandro Magister har valt ut några delar ur en intervju, som handlar om Amazonas, gifta präster, risken för schism och fjärmandet från Gud. Till artikeln

........................................................................................................................................................

Amazonas: Nya vägar eller vilsna stigar

(katobs.se) När arbetsdokumentet för synoden om Amazonas kom den 17 juli 2019 hade det redan talats i ett par år om synoden. Den hade annonserats redan i oktober 2017 av påve Franciskus. Det fanns rykten av olika slag, som - med det mesta numera - var svårtolkade: Vad skulle en biskopssynod med tema Amazonas handla om egentligen? Kyrkan har idag pastorala problem över större delen av världen, sekulariseringen går fort i länder och områden som annars hört till de fromma källor, varifrån missionen utstrålat; Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland...alla dessa länder brottas idag med kallelsebrist, tomma kyrkor och kloster, och ett Europa där sekulära värderingar dikteras med allt starkare maktmedel via skolor, medier, regeringar och överordnade organisationer som EU och FN. Och där Kyrkan själv brottas med splittringar i de inre leden - biskopar talar emot biskopar, kardinaler emot kardinaler....Till artikeln

........................................................................................................................................................
Ledare: Förvirrat i Rom om religionernas sanna väsen
........................................................................................................................................................Foto: (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Synoden om Amazonas:

Massiv kritik från olika håll

(katobs.se) kritiken mot den pågående biskopsynoden växer sig allt starkare. Det handlar inte om enstaka bloggare, utan mycket tunga namn. Kardinal Walter Brandmüller, världens kanske främste nu levande kyrkohistoriker har yttrat sig mycket kritisk, och även kardinal Müller. Här kunde man kanske anföra personliga skäl. Men det finns även andra röster. Kardinal Robert Sarah, uppväxt i en animistisk kultur, är respekterad i hela världen, har varit mycket kritisk till synen på prästämbetet. En till påven mycket nära vän, kardinalbiskop Marc Ouellet, tvivlar på arbetsdokumentets lösningsförslag. En biskop, José Luis Azcona, spanjor som verkat i Amazonas mellan 1987 och 2016, har en helt annan bild av problemen i regionen, än arbetsdokumentet. Och nu senast synoddeltagaren fader Martín Lasarte Topolanski från Uruguy med stor erfarenhet av evangelisation i länder med främmande kulturer. Vi har valt att översätta en intervju med msgr Nicola Bux, orientalist och van vid att framställa liknande arbetsdokument. Han analyserar framförallt dokumentets syn på kyrkan och de konsekvenser som denna kan medföra. Till artikeln

........................................................................................................................................................

 Helgonförklaringar för vår tid

(katobs.se) Söndagen den 13 oktober helgonförklarades kardinal John Henry Newman jämte fyra kvinnor, moder Mariam Thresia, Marguerite Bays, moder Giuseppina Vannini och syster Dulce Lopes. Om kardinal Newman finns det mycket skrivet och sagt.  Hans skrifter omfattar 40 volymer och 21 000 av hans brev är bevarade. Vi rekommenderar särskilt denna artikel av Olle Brandt i Signum. På EWTN UK finns mängder av lättillgängliga videofilmer som visar olika aspekter av detta stora helgon, som påverkat många, inte minst genom sin Apologia (försvarstal) för att han övergav Church of England för den katolska tron.

Mindre kända är de fyra kvinnorna. Vi har gjort en kort sammanställning om deras liv och verk. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Botkyrka:
Skandalös exploatering av
Sankt Botvids helgade hemtrakter

Fundamental okunnighet bland politiker upprör folket


Foto: Salim Tarazi

(katobs.se) Sedan mitten av 1100-talet har Botkyrka kyrka varit känd för berättelsen om Sankt Botvid. Nu har kommunpolitikerna planerat att bygga ett industricentrum, bostadsområde och gallerior, precis bredvid kyrkans helgade plats. De har redan börjat placera ut hundratusentals ton sprängsten, detta bara 100 meter från 1100-talskyrkan och bakom det Vendel-gravar, som faktiskt är där förfäderna till S. Botvid vilar. En protesrörelse har nyligen tagit fart mot projektet. Alla är eniga över att detta är ett okänsligt ingrepp i ett kulturlandskap som självklart borde vara fredat från kortsiktiga exploateringsplaner. Till artikeln

........................................................................................................................................................

Växande intresse för vallfärder och vördnad

(katobs.se) Medan vårt mediala samhällsklimat totaldomineras av budskap om självförverkligandet som livets yttersta mening, så finns det andra fenomen, som går i en riktning från jaget till en gemenskap som bygger på tron på en högre mening. På kontinenten finns det många vallfärder, och det har en tendens att öka i popularitet. I Polen naturligtvis där den upp till 21 dagar långa vandringen från inte mindre än 32 städer till Częstochowa tilldrar sig alltfler ungdomar, även i de lägre tonåren. I år handlade det om uppemot en halv miljon deltagare. Till artikeln


Kristi Lekamens och Blods högtid,
Tillbedjan mitt på Medborgarplatsen i Stockholm 2019.
Foto: katobs.se
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Kardinal Newman blir helgonförklarad

(katobs.se) Kardinal John Henry Newman blir kanoniserad den 13 oktober, detta i Rom. Newman är välkänd i kretsar långt utöver de katolska. Han föddes 1801, och var präst i alnglikanska kyrkan men konverterade till katolska Kyrkan 1845. Som ledande i den sk Oxfordrörelsen var han betrodd inom de högkyrkliga anglikananska kretsarna. Han var också en mycket välkänd författare och poet. Han var även en stor pedagog och grundade själv två skolor för pojkar. För många innebar hans böcker och föreläsningar en djup insikt i frågan om tro, vetande och kyrklig auktoritet. Inte minst hans bemötande av fördomar från antikatolskt håll, och försvar för sin tro och konversion, Apologia pro vita sua, blev källan till många konversioner, även i de nordiska länderna. Han blev kardinal 1879. Kardinal Newman avled 1890.

........................................................................................................................................................

 

Kardinal Robert Sarah:
”I min egenskap av biskop är det
min plikt att varna väst”

(katobs.se) Vi publicerar idag en intervju med kardinal Robert Sarah. Denne kardinal har ett gediget förflutet. Han växte upp i Franska Guinea och upplevde fattigdom och även hur de animistiska reigionerna fungerade. Han har skildrat sin väg från lerhyddorna till Vatikanens allra yppersta elit, detta i boken Gud eller ingenting (Catholicas förlag, 225 kr). I intervjun ställs frågor om kyrkans kris, som ingen kan blunda för längre. Det handlar enligt kardinal Sarah om prästernas kris, när de tror de ska prestera mycket och vara alla till lags, även världens krav att leva upp till tidsbundna ideologier och ideal. Enligt kardinal Sarah är syndfulla handlingar inte det värsta - utan förlusten av tro och sanning. Till artikeln
Se även Ledare: Om den heliga renheten

........................................................................................................................................................

 

Kardinal Gerhard Müller

Benedikt och hans kritiker

(katobs.se) "Vid 92 års ålder är Benedikt XVI i stånd till djupare teologisk reflektion än de som kritiserar honom, vilka saknar respekt och är ideologiskt förblindade. Han kan närma sig källan till den eld som satt kyrkans tak i brand." Detta skriver kardinal Gerhard Müller i ett kraftfullt försvar för den analys av kyrkans kris, där övergreppsepidemin bara är ett symptom på en falnande tro. Kardinal Müller var prefekt för Troskongregationen, tidigare påvens främsta verktyg för att klargöra lärofrågor, men idag har denna kongregationen fått en mindre framträdande roll. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Aktuella rubriker på vår nyhetskommenterade blogg:

 
 
 
 
........................................................................................................................................................


Vad är katolska
kyrkans läroämbete?

(katobs.se) Ofta beskrivs den katolska kyrkan som en otidsenlig organisation ledd av några mörkrets maktmän i Rom. Dess uttalanden väcker frågor om med vilken rätt man kan vara så säker i frågor om himmel och jord, att man till och med talar om för människor hur de ska leva och vad de ska tro. I grunden finns det många missförstånd rörande det så kallade Läroämbetet. Vi har hittat en artikel från Ignatius Press som reder ut begreppen. Till artikeln

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2019 All rights reserved