OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 april

Onsdag i Stilla veckan

Nyinlagt

Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


ICA kritiserad för påskreklam: "Vi saknade kompetens"
Påve em Benedikt firar sin födelsedag i bön
Syrien i vår tid: En martyrs historia av många
Påven till präster: Var inte präst till hälften, vi måste offra oss!
Människorätts-aktivist och Burmaexpert firar sin fösrta katolska påsk i Burma
Ortodoxa biskopar skriver anklagelseakt till påven
Kyrkan den enda som respekterar kvinnan
Paret Ekman mötte påve Franciskus
Sverige: Färre än hälften av alla nyfödda är döpta

Arkiverat Observerat
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM

Foto: German Diaz

(katobs.se) På tisdagen firade den sk Oljevigningsmässan i katolska domkyrkan. En majoriet av stiftets präster samlades då för att förnya sina prästlöften. Den högtidliga mässan avslutades med att de heliga oljorna välsignades, de som konfirmander, katekumener och sjuka skall smörjas med under kyrkoåret. Oljorna står här i det vackra kapellet tillägnat Vår Fru av Stockholm. Ikonen är en av de äldsta kända avskrifterna av den berömda Kazansjaikonen, vars historia är intimt förbunden med Rysslands omvändelse och därmed även Fátimabudskapet. Altaret från Birgittaklostret i Altomünster innehåller en ansenlig mängd reliker, bland annat från S. Hieronymus, heliga Birgitta, S:a Teresa av Ávila och B. Liborius Wagner, denna tidskrifts skyddspatron. Foto: German Diaz Mera bilder

......................................................................................................................................................

 

Är Ekmans konversion resultatet av
en karismatisk syntes?

(katobs.se) "Ekmans konversion visar hur den globala pingströrelsen blivit en kanal genom vilken kristna kan röra sig mellan olika traditioner. Den fungerar inom kristenheten ungefär som den evangelikala rörelsen fungerar inom den konservativa protestantiska kyrkan i USA. Den är en övergripande rörelse där de flesta medlemmarna behåller två identiteter med en fot fast i den ecklesiala eller teologiska traditionen och den andra fast förankrad i den karismatiska andlighetens mylla."

Detta skriver Dale M. Coulter i den välrenommerande amerikanska katolska tidskriften First Things om Ulf Ekmans omvändelse. Det är en tolkning som kan diskuteras, och kanske svaret inte finns ännu att avläsa, huruvida Ekmans konversion är främst karismatisk, eller intellektuell. Artikelförfattaren menar även att "Ekman representerar den andra sidan än de inom kyrkors nätverk som önskar en mera stabil sakramentalism och en ännu starkare kyrklig struktur. " Vet vi verkligen det? Till artikeln

     
......................................................................................................................................................
Ledare: Kristna utesluts från vårdyrkena
......................................................................................................................................................


Påskläsning - gammalt och nytt

Ledare: Kärlek på riktigt Om liturgins högre verklighet
Palmsöndagspredikan av påve Benedikt XVI Påve Benedikts handbok för Stilla veckan (engelska)
Leo den Store: Kristus och de kristnas påsk Påsken i bilder
En kristen måste våga gå emot strömmen, av fader Jerzy Dyktus Kärlek!
Online TV från EWTN, program EWTN Live
Direkt-webbkamera från Rom, Petersplatsen CTV från Rom, direkt, okommenterat
......................................................................................................................................................

 

 

   


"Sanningen var det avgörande"

Birgitta Ekman:
Först upptäckte jag heliga Birgitta - sedan Maria
Ulf Ekman:
Kärleken till katolska kyrkan väcktes gradvis

(katobs.se) Att den milt uttryck karismatiske grundaren och ledaren för Livets Ord, Ulf Ekman, skall konvertera inom kort (om Gud vill må man tillägga) har inte undgått någon. Just nu befinner han sig på pilgrimsresa i Rom med sin hustru Birgitta. Vatikanradion har en intervju med dem. Här talar de inte till tidigare församlingsmedlemmar, utan de berättar om sin väg med hänvisning mera till den katolska värdegemenskapen. "Man kan inte förstå kyrkans väsen utan dess historia" säger Ulf Ekman. Mest häpnadsväckande är att Ulf Ekman tillerkänner att han under en längre tid känt kallelsen, fast inte vågat bejaka den på grund av alla konsekvenser. "Läroämbetet borgar för en sann frihet" menar även Ulf Ekman, och därmed kanske han gör dem besvikna, som hoppats på en förstärkning inom den sk liberalkatolska falangen, som snarare ser Läroämbetet som ett problem. Till intervjun

......................................................................................................................................................

 

   


Vetenskapen -
vilseförd av metoderna

(katobs.se) Är inte vetenskapen vad vi ska bygga vår värld på? Är det inte den som kan rädda oss undan nöd, sjukdomar och skydda oss från katastrofer? Är det inte vetenskapen som ser till att vi kan föda så många muinnar? Förvisso finns det stora framsteg, och vi vet inte hur världen sett ut utan vacciner, mediciner, växtförädling och elektronik. Men samtidigt lider vetenskapen av en stor tomhet när det gäller synen på vad människan är - vem hon är. Detta faktum framträder idag med allt större tydlighet, då rationalitet och ekonomisk vinning prioriteras före mjuka värden, såsom rätten till liv och den kristna principen om barmhärtighet gentemot de svaga. Vi kommer i en rad artiklar uppmärksamma detta problem. Vi inleder med en liten artikel om en hjälte inom den genetiska grundforskningen, professor Jerome Lejeune, som upptäckte orsakerna till Downs syndrom och uppoffrade sin karriär och ett givet Nobelpris för att skydda barnen från följderna av en begynnande abortpraxis. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

In memoriam Mario Palmaro

Sista artikeln av en man som älskade kyrkan så mycket att han inte kunde tiga

(katobs.se) Den 9 mars avled den lysande författaren och skribenten Mario Palmaro efter en tids sjukdom. Han har gjor sig känd för sitt samarbete med vännen Alessandro Gnocchi för deras krönikor och radioframträdanden, som nästan uteslutande varit kända för en italiensktalande läsekrets. Under påve Franciskus första år har Mario Palmaro inte dragit sig för att framföra en del kritiska synpunkter gällande den tonviktsförändring, som skett efter påve Benedikts pontifikat. Detta ledde till att han fick avsked från italienska Radio Maria. Likväl är det med stor vördnad för påven och hans ämbete som kritiken framförs - till exempel beskriver han telefonsamtalet med påve Franciskus som som "en av de mest vackra upplevelserna i mitt liv." Eftersom dessa texter är i stort sett okända för många, presenterar vi nu Mario Palmaros absolut sista artikel, publicerad den 5 mars i år. Det handlar om reflektioner över framförallt kardinal Walter Kaspers omfattande text, som publicerades i Il Foglio i Milano, där han framhåller en kyrka som med vissa ändringar i lagen kan bli anpassningsbar - även när det gäller sakramenten - till de enskilda livssituationerna de troende befiner sig i. Men därigenom rískeras sakramentstron smulas sönder till oigenkännlighet, menar Palmaro och Gnocchi. Om det är så får framtiden utvisa. Att oron för kyrkans framtid kommit ur en stor kärlek till densamma och till den tron på Vår Herre råder dock inget tvivel. Till artikeln

   


......................................................................................................................................................

Foto: Lennart Karlsson
Öjamadonnan, Gotland. 1100-tal

"Du, vår mor i nådens ordning,
vi anförtror Nordens länder och folk
i ditt moderliga beskydd.
"

Unik akt till beskydd för Nordens folk

(katobs.se) Lördagen den 22 mars invigdes Nordens länder till Jungfru Marie hjärta i en högtidlig ceremoni i St Thomas kyrka i Lund. Närvarande var många präster, samtliga nordiska biskopar samt kardinal Kurt Koch från kyrkans enhetsråd. Kardinalen firade sedan ekumenisk vesper med representanter från Svenska kyrkan. Detta är ett upprepande av den konsekration som gjordes av påven Johannes Paulus II i Reykavik 1989.

Devotionen till Marias hjärta har sin grund i evangeliet: Symeons profetia om att hennes hjärta skulle genomborras av smärtans svärd, och evangelisten Lukas anmärkning (två gånger) att Maria tog allt det som hände. Hela bönen ; Predikan av p. Ingemar Svanteson OSB

......................................................................................................................................................
Biskopens herdabrev i fastan                 Påvens fastebudskap
......................................................................................................................................................

Berättelsen om ett kvinnoöde:

Höll fast vid äktenskapet, tjänade kyrkan

(katobs.se) ”Det kristna äktenskapet är oupplösligt; det har instiftats av Gud och välsignats av Kyrkan. Människor äger inte någon makt över honom.” Med dessa ord gick den saliga Victoire Rasoamanarivo av Madagskar emot sin far, som ville hon skulle skilja sig från sin orättfärdige make. Victoire fick tidigt kallelsen till ordenslivet, men omständigheterna gjorde att hon tvingades gifta sig med sin kusin. Trots stora prövningar, både av äktenskapet och hennes katolska tro, håller hon fast vid sin övertygelse och starka kallelse att tillhöra Gud. Många i dagens samhälle skulle se hennes öde med beklagande och sucka över hennes till synes underkuvade liv. Men i själva verket var hon fri att älska Gud och tillhöra hans kyrka, det var helt hennes eget val. Hennes historia påminner i vissa delar om vår egen heliga Birgitta. Till artikeln

 
......................................................................................................................................................


En kardinal med tänkvärda minnen

Kardinal Biffis memoarer, del 2

Om några dagar kommer den italienska bokhandeln att börja sälja den nya utvidgade upplagan av kardinal Giacomo Biffis memoarer. Han är bördig från Milano och var ärkebiskop i Bologna mellan 1984 och 2003.

Första upplagan, utgiven 2007, gjorde ett starkt intryck och samma år kallades Biffi av Benedictus XVI till Vatikanen att predika under fastetidens andliga övningar.

Denna andra upplaga innehåller mycket som är nytt. Ett helt nytt kapitel ägnas t.ex. åt ”kyskhetens utmaning”, med originella och överraskande reflektioner över det kristna svaret- inklusive celibatet ”för himlens skull”- på de dominerande sexuella ideerna och praktikerna. Till artikeln

   
......................................................................................................................................................
   


Ärkebiskop kritiserar genusideologin –
”en säker väg till självförstörelse”

(katobs.se) En polsk biskop uttalar sig med tydliga ord mot genusideologin och kritiseras för detta av antiklerikala kretar. Biskopen sade att de som omfattar de olika genusteorierna ”kommer att föra vår civilisation raka vägen in i självförstörelse ”. Vid ett ungdomsmöte försvarade den polske ärkebiskopen Marek Jędraszewski från Lodz skillnaderna och komplementariteten mellan man och kvinna. Ärkebiskopen sade sig ta tydligt avstånd från alla försök att utjämna ”de enastående och storslagna skillnaderna mellan man och kvinna, som Gud tänkt ut på så underbart sätt." Till artikeln

.......................................................................................................................................................

Påvens exhortation Evangelii gaudium

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................   

 

Liturgin som föda och ledstjärna

(katobs.se) Intresset för hur vi firar den heliga mässan framställs ibland som en angelägenhet för liturgiska experter. Å andra sidan finns det också de som menar att liturgin hör folket till, och den ska därför anpassas till de önskemål som finns hos de troende, beroende på nationell och kulturell identitet, ålder och tidens anda. I en predikan som hölls i Jakarta i början av oktober så framställde den aposotoliske nuntien ärkebiskop Antonio Filipazzi saken på ett helt annat sätt. Med stöd från framförallt konstitutionen från det Andra vatikankonciliet, Sacrosanctum concilium - men även andra källor - framhöll han att "Varje sann förnyelse av kyrkan bör genomföras i full anslutning till kyrkans lära. Den måste utföras med respekt för kyrkans hierarkiska struktur och dess disciplin. --- Den måste respektera det förflutnas andliga och gudshängivna arv och kontrastera den fallna mänskliga naturens tendenser och inflytandena från modern mentalitet. Den bör genomföras i en attityd av tålamod och ödmjukhet."    Till artikeln

.......................................................................................................................................................

 

Sanningens strålglans:
Aktuellare än någonsin

(katobs.se) Den 7 augusti var det 20 år sedan salige påve Johannes Paulus II utgav sin encyklika om moralläran och trons tolkning, Veritatis Splendor. Det var den tionde av totalt fjorton encyklikor. Han ägnade åtta år åt att skriva den. Det är kanske den mest genomarbetade och genomtänkta text av den enorma mängd tal, instruktioner, exhortationer, predikningar och rundskrivelser som flöt ut från denne atletiske påves penna.

Encyklikan tar upp mycket väsentliga frågor, som: Hur ska vi veta vad som är rätt och fel? Hur kan kyrkan veta det? Hur ska vi veta att kyrkans morallära är bättre än någon annan? Varifrån kommer kyrkans Läroämbete? Vilka anspråk har Läroämbetet, och hur kan de förstås? Vad är frihet? Vilket förhållande råder mellan teologisk forskning och Läroämbete och mellan individens frihet och kyrkans morallära? Är buden vi fått genom Guds ord bara förslag, som vi sedan i anpassning till tiderna kan modifiera? Vad är det vi kan reformera, och vad kan vi inte ändra? Vad sade Andra Vatikankonciliet egentligen om Läroämbetet och människans frihet? Sedan ett par år finns den i en prisvärd svensk översättning. Till artikeln

     

.......................................................................................................................................................

Påvens katekes:

Låt oss inte förlora hoppet
om att kunna helgas!

(katobs.se) Påven håller nästan varje dag en liten meditation från kapellet i Domus Sanctae Marthae. Det finns alltid en länk till dessa texter till vänster i vår meny. Dessutom håller han sina onsdagskatekeser. Vi återger här förra onsdagens betraktelse över syndaren och kyrkans helighet. "Under historiens gång har vissa frestats att säga: Kyrkan består bara av de rena, av de som aldrig avviker från den rätta vägen, de andra måste avvisas. Men det är inte sant. Det är kätterskt att säga så. Nej! Kyrkan är helig och ändå avvisar hon inte syndare. Tvärtom tar hon emot dem, hon öppnar sin famn även för dem som befinner sig längst bort ifrån henne, hon kallar alla att få omslutas av Faderns nåd, kärleksfullhet och förlåtande ömhet. Fadern ger alla en chans att möta honom, att börja gå den väg som leder till helighet. ”Men, Fader, jag är syndare, jag har begått allvarliga synder, hur kan jag då bli en del av kyrkan?” Kära broder, kära syster, det är just det som Herren önskar, att du säger till honom: ”Herre, jag är här, med mina synder! Förlåt mig, hjälp mig att gå din väg, omforma mitt hjärta!” Till artikeln

   

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


Påven svarar ateistisk
vänsterpolitiker och publicist

(katobs.se) Den sjunde juli publicerade den italienska dagstidningern La Repubblica en artikel med ett antal frågor ställda till påve Franciskus. Artikeln följdes upp av ännu en den sjunde augusti. Båda var skrivna av tidskriftens grundare. Eugenio Scalfari, som även varit mycket aktiv i vänsterpolitiska sammanhang. Han är uttalat ateist och var en av grundarna till Partito Radicale år 1955. Detta vänsterparti har aggressivt varit inriktat på att begränsa kyrkans inflytande på alla nivåer samhället, omforma italienarnas syn på sexualitet och abort, och man har försökt torpedera Vatikanstatens konkordat med den italienska staten. Scalfari lämande dock partiet 1963 för att ansluta till det italienska socialstpartiet PSI. Vi har översatt detta unika brev från en påves penna. Brevet har skapat en mängd kommentarer i olika kanaler, inte minst de sociala medierna. Det har uppmärksammats på l´Osservatore Romano och i alla de stora tidningarna utomlands. I den svenskspråkiga delen av världen har det kommenterts endast av den underskattade nyhetskällan Vatikanradion, och bloggaren Bengt Malmgren. Se artikeln

Se även:
How the church will change (samtal med sr Scalfari)
Sammandrag på svenska
Joseph Ratzinger skriver till ateist

   
.......................................................................................................................................................


Påve Franciskus i stor intervju

(katobs.se) Påve Fransciskus har låtit intevjua sig under tre tillfällen i augusti av chefredaktören för den italienska tidskriften La Civiltá Cattolica. Den har publicerats idag i en rad olika tidningar och den kommer även ges ut på svenska i jesuiternas svenska tidskrift Signum. I intervjun berättar påven öppenhjärtigt varför han inte flyttat in i den påvliga lägenheten, han berättar om sin upplevelse av Rom, om kurian, om sitt intresse för litteratur och konst och musik. En stor del av intervjun upptas av hans tankar om jesuitorden. När det gäller kyrkans roll idag menar han att den inte bara kan hänvisa till principer och regler, som ofta är skrivna under andra tider. Gud har uppenbarat sig som historia, inte som ett kompendium, säger han bland annat och jämför vår tro med en resa. Som människan biologiskt utvecklas, så utvecklas även vårt medvetande om oss själva och vi växer i förståelsen av sanningen. Och för detta tar vi hjälp från exegeter och teologer men även från andra vetenskaper. "Det finns regler och principer i kyrkan som en gång var effektiva men idag har förlorat sitt värde och sin mening", säger påven i intervjun. När en formulering av en tanke förlorar siktet på människan och till och med fruktar det mänskliga, då förlorar den sin giltighet, menar påven och jämför med hur detta kan skildras i olika operor. Kyrkans tanke måste återfinna genialitet och bättre förstå hur mänskligheten förstår sig själv idag, detta för att utveckla och fördjupa kyrkans undervisning, säger påven i intervjun. Hela intervjun på engelska

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
   

 

Katolsk präst och grundare av
gayrörelsen i Italien

(Tempi/Katholisches.info) Han var en rebell, blev suspenderad från kyrkan a divinis, anhängare till den mest radikale fienden till kyrkan, erkände att han var homosexuell och grundade Italiens största homo-organisation. När alla hans ideologiska ”vänner” lämnat honom och han stod där gammal, ensam och svårt sjuk, tog Joseph Ratzinger upp honom i kyrkan igen. Den i många avseenden tragiska berättelsen om en förvirrad präst är också en ovanlig historia om omvändelse och försoning. En av de historier som visar på Guds oändliga barmhärtighet, men även den förskräckliga förvirring som kan drabba människor och även präster och den stora skada som de därmed kan vålla. Till artikeln

.......................................................................................................................................................


Litania till Syriens heliga

.......................................................................................................................................................
Ta inte vårt hopp ifrån oss
.......................................................................................................................................................
Ett brev till karmeliterna av kardinal Bergoglio inför ett lagförslag

Predikningar och texter av kardinal Bergoglio (spanska)
.......................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska (mera följer senare)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Med Johannes av Korset under Trons år

.......................................................................................................................................................

 

Med Teresa av Ávila i Trons År

"Fullkomlighetens väg” är läran om uthållighet i bönen, bönen i alla dess former, den gemensamma och den personliga. Man kan bara utrusta sig för ett sådant liv genom att i allt välja Gud, Hans närvaro i den själ Han skapat, och vara helt nöjd med detta val. ”Den som har Gud”, säger Teresa, ”saknar ingenting”. Det låter som en enkel sammanfattning, ett slags universalrecept som man fromt kan upprepa några gånger och finna vackert. Men verkligheten är en annan. Så länge människan är den hon är, är det aldrig ett enkelt mantra. Men det är ändå sanningen: man kan aldrig sakna något i detta livet, om man ”har Gud”, det vill säga lever i tron, arbetar i tron, delar livet med andra i tron." Ur predikan den 15 oktober av diakon Göran Fäldt. Till artikeln

   
.......................................................................................................................................................
Tu es Petrus

    Vad vi tror
.......................................................................................................................................................
KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

   


MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR

kan erhållas genom att inbetala 100 kr på nedan angivna föreningskonto. Med medlemskapet följer vissa förmåner som utskick av material som ej publiceras på nätet, verksamhetsberättelse mm, samt inbjudan att delta i årsmötet, som är i mars månad.

FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR
BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM
Plusgirokonto: 48 70 49-9

........................................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved