OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

28 augusti

S Augustinus
kyrkolärare

 
Veckans film

 


Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   Kaldeisk kyrka byggs i Södertälje
Kristna kyrkan inte till för andra religioner
Biskop förbjuder handkommunion
England: Omfattande övegrepp döljs av samhällstopparFÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM
 
......................................................................................................................................................


Hälsingland:

Seglivad folklig helgonkult

(katobs.se) Vi har i tidigare artiklar relaterat till övergången mellan vikingatid och kristnandet av Sverige, som uppenbarligen inte bara handlade om mission från kyrkans sida, utan snarare om efterfrågan på grund av kyrkliga behov, som uppstod genom inflytelserika ätter som fått tron genom resor i fjärran länder. Här följer nu några bilder från en annan övergång - nämligen mellan vår rika medeltid och den lutherska utarmningen av det katolska fromhetslivet som följde efter den s.k. reformationen. Eller dröjde sig i själva verket vördnaden kvar för de folkkära helgonen? Varför lät man annars så mycker av den katolska bildvärlden få vara kvar i vissa kyrkor, såsom Hälsingeskatterna Njutånger och Enånger, båda med församlingar bestående av bönder och fiskare? Till artikeln

   

Jungfru Marie sju smärtor (uppochnervänd här) och Vasas riksvapen
Valvmålningar i Njutångers kyrka, Hälsingland.
......................................................................................................................................................

Såg den kristna vikingadottern Estrid ut så?
Rättsmedicinsk rekonstruktion gjord med utgångspunkt från ett kranium.

   


Persongalleri från kristen gryning

(katobs.se) Risbylestenen i Täby är unik. Frånsett den solida stilen ger den oss kanske den tidigaste mariabönen i skrift i vårt land. Texten lyder:

Ulvkättil och Gye och Une de lät resa denna sten efter Ulv, sin gode fader. Han bodde i Skålhamra. Gud och Guds Moder hjälpe hans ande och själ. förläne honom ljus och paradis.

Det finns ett femtiotal runstenar där Guds Moder Maria nämns. I kyrkan i Hejnum på Gotland upptäcktes helt nyligen ett Hell dig Maria inristat i sakristians fönsternisch - i runskrift. Runristningarna ger oss unika möjligheter att få reda på något om vikingatidens människor i Täby. Den bästa kännedomen får vi om Jarlabanke-släkten under 1000-talet. Den kan vi följa i fyra generationer, eftersom inte mindre än 16 runristningar berättar om denna ätts huvudpersoner. Tredje generationens man blev mest ryktbar: Jarlabanke. Till artikeln

......................................................................................................................................................

Påve Franciskus i Sydamerika

Program
Video:
EWTN Live
CTV Live
Alla framträdanden

Texter
Tal och predikningar
Kommentarer

......................................................................................................................................................
   


Nya gränser för religionsfriheten

(katobs.se) "Den mänskliga personen har rätt till religionsfrihet”, menar kardinal Angelo Scola i sin nyutkomna bok översatt till engelska med titeln Let us not forget God (1). Scola utgår från Konstantin den Stores religionsedikt i Milano 313 och analyserar förhållandet mellan stat och religion framför allt i ljuset av Andra Vatikankonciliets dokument Dignitatis Humanae. Här följer ett utdrag ur bokens femte kapitel som diskuterar religionsfrihetens problematiska ställning i civilsamhällenas förståelse av begreppet sekularisering. Till artikeln

......................................................................................................................................................

Ledare:

Irlands katoliker avvisar äktenskapet

......................................................................................................................................................


Nätverket för samlevnad och sexualitet:

Läromedel om sex sviker
eleverna och läroplanen

(katobs.se) I en artikel i dagens GP kritiseras läromedlen för gymnasiets Naturkunskap när det gäller framställningen av kunskaperna om sex och samlevnad. Materialet som amvänds i skolorna är undermåligt menar man, och pekar särskilt på det relativt nya inslaget av normkritik. Detta går ut på att framställa varje tradionell syn på sex och samlevnad, såsom trohet, kärnfamilj, såsom något obsolet, som man bör omröva. I undervisningen framställs sex som något man har för sin egen njutnings skull, om relationer, ömsesidig uppoffring och ansvaret för andra finns det i stort sett ingenting. Hur man bildar familj med en annan person och bygger upp en gemenskap med barn saknas helt. Det finns ingen respekt för individen och inte heller för föräldrarnas rätt att fostra sina barn i dessa intima frågor, menar nätverket. Till debattartikeln i i GP. Se även rapporten i helhet

 

   

 

 

 

Vad samlevnad handlar om, enligt svenska skolan?

......................................................................................................................................................
 


Heliga Teresa av Ávila
och vägen till sanning

(katobs.se) Har vi helt glömt våra helgons undervisning och invigning i mänsklighetens stora mysterium? Man kan verkligen undra, nör till och med kyrkans tjänare idag mest tycks syssla med världen. I denna artikel introduceras vi i en av våra stora mystiker - S. Teresa av Àvila - med hjälp av olika uttolkare. Detta är en historia om metod, men framförallt om bön och närvaro - sann närvaro i anden som skiljer sig från den världsliga, som vi idag överköljs med geniom våra sinnrika uppfinningar. "Den trons säkerhet som många söker, vinns inte med hjälp av ideologier, strikta formuleringar och välsydda men åtsittande normer, utan genom bönens och det sakramentala livets erfarenheter. I stället för att då och då förklara, diskutera, belysa och förstå allt, vittnar, annonserar, bekänner och tackar Teresa för kärlekens gåva från Gud och för sanningen. Hon sjunger om Herrens barmhärtighet på sitt sätt att vara i världen och vittnar om det genom hjärtats omvändelse" (C Kaufmann). " Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Egyptiska kvinnor: Förr och nu!

Nyheterna som når oss från Mellanöstern domineras av det fanatiska våldets spridning i området. Ländernas sociala eller ekonomiska problem får ingen belysning eller förklaring i nyhetsströmmen, för att inte tala om de positiva ansträngningar som trots allt elände äger rum och inger ett visst hopp för en annorlunda framtid. Men klichébilden av det våldsamma arabiska samhället med dess omedgörliga fundamentalister är nog den som våra medier helst vill sprida. En ljuspunkt i mörkret är kvinnans stärkta ställning efter Brödraskapets fall. Nedan presenteras kortfattat några få exempel ur en lång lista på kvinnor som utmärkt sig inom medians, teknikens eller politikens värld. Till artikeln:

 
......................................................................................................................................................En katolsk pedagogs minnen

(katobs.se) Fast sent i livet skriver den insiktsfulla pedagogen och katolska lekkvinnan Alice von Hildebrand med stor vitalitet. Hon är väl orienterad i såväl historien som i nutidens omvälvande händelser, Fast förankrad i sin katolska tro, som hon delar med miljoner andra, har hon en extraordinäör förmåga att delge den och mycket annat genom sin pedagogiska förmåga., Vi har fått en anmälan av hennes läsvärda memoarbok av diakon Göran Fäldt. Ur recensionen saxar vi följande meningar, som borde väcka tankar hos varje lärare och pedagog: "Hade Alice von Hildebrand bestämt sig för att anpassa sig till tidens idéer hade hon på grund av sin pedagogiska kompetens avancerat och fått full professorstjänst inom några år.  Men hon hade övergivit sin övertygelse och förlorat sin filosofiska instinkt. Det var också den som gjorde hennes undervisning spännande, intressant och som inspirerade många att fortsätta sina egna studier på högre nivå." Till artikeln

 
......................................................................................................................................................
Glöm ej: Litania till Syriens heliga
......................................................................................................................................................

 

Förstår vi islam?

Islam i KATOLSK OBSERVATÖR

(katobs.se) Med anledning av utropandet av ett "islamiskt kalifat" och attackena mot kristna och shiamuslimska minoriteter i Syrien och Irak har vi samlat ett antal artklar ur vår utgivning, som behandlar islam och förhållandet mellan islam och kristendom:

Tron, förnuftet och universitetet Påve Benedikt XVI
I Regensburgtalets efterdyningar Samling av olika artiklar
Påven och Profeten Robert R. Reilly
Islam och vi Kardinal George Pell
Rätt islam versus fel islam Abdurrahman Wahid
Islam visar sitt mörkaste ansikte Samir Khalil Samir SJ
Ett paralyserat islam i krig och en
Västvärld som förlorat minnet av sin identitet
Samir Khalil Samir SJ
Den islamska frågan Roberto A.M. Bertacchini och Piersandro Vanzan S.J.
Islamisk terrorism är resultatet
av det som lärs ut i koranskolorna
Samir Khalil Samir SJ
Är detta slutet på islamismen? Hazem Kandil
Lidande och hopp Fader Samih Raad
Majdi Cristiano Allam berättar Majdi Cristiano Allam
Förnyelse av islam för att leda den mot den moderna världen Samir Khalil Samir SJ
När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde Sandro Magister
Hur går det för de kristna i Mellanöstern? Två artiklar från Catholica
Kardinal Barbarin om relationerna med islam  
Ett Afghanistan i Medelhavet Sandro Magister
Ett martyrium i vår tid
- vad skulle du själv göra?
 
Vi kan återuppbygga Egypten om vi får hjälp av de kristna  
   

 

......................................................................................................................................................

Litania till Syriens heliga

......................................................................................................................................................

Påvens exhortation Evangelii gaudium

.......................................................................................................................................................

 

Sanningens strålglans:
Aktuellare än någonsin

(katobs.se) Den 7 augusti var det 20 år sedan salige påve Johannes Paulus II utgav sin encyklika om moralläran och trons tolkning, Veritatis Splendor. Det var den tionde av totalt fjorton encyklikor. Han ägnade åtta år åt att skriva den. Det är kanske den mest genomarbetade och genomtänkta text av den enorma mängd tal, instruktioner, exhortationer, predikningar och rundskrivelser som flöt ut från denne atletiske påves penna.

Encyklikan tar upp mycket väsentliga frågor, som: Hur ska vi veta vad som är rätt och fel? Hur kan kyrkan veta det? Hur ska vi veta att kyrkans morallära är bättre än någon annan? Varifrån kommer kyrkans Läroämbete? Vilka anspråk har Läroämbetet, och hur kan de förstås? Vad är frihet? Vilket förhållande råder mellan teologisk forskning och Läroämbete och mellan individens frihet och kyrkans morallära? Är buden vi fått genom Guds ord bara förslag, som vi sedan i anpassning till tiderna kan modifiera? Vad är det vi kan reformera, och vad kan vi inte ändra? Vad sade Andra Vatikankonciliet egentligen om Läroämbetet och människans frihet? Sedan ett par år finns den i en prisvärd svensk översättning. Till artikeln

   

.......................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln


KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved