OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 juli

S Birgittas himmelska födelsedag (+1373)

Vad menar påven?
Nyinlagt
Kan Matteo Ricci öppna Kina?

Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


FN: Europa och USA röstade mot familjen som samhälls-grundande
Ny ordförande för Vatikanens bank
Fint pastoralbrev om hur vi bör fira Eukaristin
Markus Birro konverterar?
Rysk-ortodoxa går sällan i kyrkan
Biskop: Kyrkan inne i sin fjärde stora kris
Irak: Äktenskap och barn är de kristnas hopp, enligt kaldeiske patriarken
Grundare av reformrörelse exkommunicerade
Vatikanens statssekreterare hoppfull inför påvens resa till det Heliga Landet
Jesuitpräst såg Kristus i det syriska folket - led martyrdöden
Kina: Protestantisk stor kyrka rivs trots protester
Intervju med Ulf Ekman i katolsk tidning
Franciskaner förvägras vallfärda
Iraks töms på den ursprungliga kristna befolkningen
Hägglund: Samvetsklausul inget för Sverige

Arkiverat Observerat
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM
......................................................................................................................................................

Ledare: Kristallnätterna och omvärldens tystnad

......................................................................................................................................................

 11 februari 2013: En påve avsäger sig sitt gudomliga uppdrag

   


Två påvar sedda utifrån

(katobs.se) Direkt efter påve Benedikts överraskande avsägelse från påveämbetet riktades en viss kritik mot hela processen. Främst var det den itailenske historieprofessorn Roberto de Mattei som menar detta vara ett allvarligt brott mot kyrkans tradition, det öppnar dessutom för utpressningssituationer. Från mera så kallat liberalt håll kom det lovprisningar. Man såg det faktum, att en påve kan pensionera sig, som en modernisering av kyrkans ordning, en nedtoning av påveämbetets roll och slutet för de otidsenliga synsätten inom morallära och liturgi, som påve Benedikt höll hårt fast vid.

Men hur fungerar det med två påvar i Vatikanen? Och hur tillbringar en påve emeritus sina dagar? Paul Elie, katolsk skribent för ett flertal "reformvänliga" amerikanska tidskrifter, skildrar i en lättläst artikel hur det utifrån kan uppfattas. Här återges många iakttagelser, som dock inte går på djupet i några frågor. Till artikeln

......................................................................................................................................................


   

 

""Vad Gud har fogat samman..."

Heliga kommunionen; måltid med syndare eller med försonade?

(katobs.se) Vid konsistoriet i februari behandlade kardinal Walter Kasper bland annat förhållandet med att omgifta är sakramentalt utestängda från kommunionen. I april höll han ett omfattande tal där han behandlade familjens kris och kyrkans pastorala hållning i förhållande till en rad problem. Han tog även upp frågan om de som gift om sig civilt, som alltså egentligen lever i ett äktenskapsbrott, huruvida man ändå inte kunde tänka sig att dela ut kommunionen " efter en tid av nyorientering (metanoia) och bot"? Ett flertal gånger har kardinal Kasper, och även påven, hänvisat till de ortodoxa kyrkorna att "här ges en andra chans". Att avstå kommunioen uppfattas som ett grymt och onödigt hårt straff. (Samma tanke fick 200 fångar nyligen att inte infinna sig i heliga Mässan, då de kände sig "exkommunicerade" av påven.) Mot denna uppfattning talar traditionen i öst och väst, vilket denna artikel vill visa. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Kina: Kan misstroende och fientlighet övervinnas av en helgonförklaring?

(katobs.se) Den 14 augusti reser påve Franciskus till Sydkorea, ett land med en växande skara katoliker. Han kommer vara där ända till den 18 augusti. för att leda ungdomarna under den Sjätte Asiatiska Ungdomsdagen. Redan i januari 2015 återkommer påven till Asien, denna gång Sri Lanka och Filippinerna. Det senare landet är världens tredje största katolska nation till befolkning. Han kommer åter till detta land redan året därpå, i januari 2016, för att delta i den femtioförsta Eukraristiska kongressen. Med dessa fakta är det inte svårt att se påvens intresse för Asien.

Ett annat tecken på påvens vilja att öppna de ostsiatiska länderna för det kristna budskapet är en förestående saligförklaring av jesuitmissionären Matteo Ricci. Kan detta bli en bro till det stora riket, som Ricci själv placerade i världens mitt? Till artikeln

   

 

......................................................................................................................................................

 

   

 

Påven till offer för prästövergrepp:

Ett gift mot tron på Gud

(katobs.se) Påve Franciskus har inte sommarlov. Under några dagar har han besökt Molise, en av de minsta provinserna i mellersta Italien. Han uppehöll sig där vid problemet med ungdomsarbetslösheten, och i den marianska helgedomen i Castelpetrosos varnade han för "dagsflugekulturen" som inte bygger långsiktiga förhållanden utan endast är inriktad på "lösan sand" av känsloliv. Men i Larino vägrade 200 fångar gå till en speciell biskopsmässa, då de kände sig uteslutna genom påvens tidigare fördömande av maffian. Den 7 juli mötte han under inte mindre än 75 minuter ett svenskt par och några journalister, av okänd anledning, och samma dag höll han en predikan till bland andra sex offer för övergrepp som präster gjort. Han upprepade här det budskap som påve Benedikt XVI förmedlade 2010 om behovet av sunda prästseminarier och medvetenheten om vad det innebär att få det prästerliga förtroendet. Till artikeln

......................................................................................................................................................

 

Biskop Athanasius Schneider:
”Vi upplever just nu kyrkans fjärde stora kris”

(Catholic Herald) Liberala katoliker som gör gemensam sak med ”den nya hedendomen” håller på att tvinga fram en splittring inom den katolska kyrkan enligt biskop Athanasius Schneider, den liturgiska specialist som bakom kulisserna kämpar mot ”missbruken” inom kyrkan.

Problemen är så allvarliga, sade biskop Schneider i en intervju förra veckan, att detta är den fjärde stora krisen inom kyrkan, och den kan jämföras med kyrkans kamp mot trehundratalets arianism i vilkens kätterska lära en stor del av den dåvarande kyrkan var inblandad. Till artikeln

   
......................................................................................................................................................

   


Den helige Antonius av Paduas
ansikte rekonstruerat

(Padua) Den 13 juni firar kyrkan den helige Antonius av Paduas festdag, en av de mest framstående gestalterna i kyrkohistorien och den helige Frans av Assisis samtida. I Paduas minoritetsbasilika befinner sig helgonets grav och hans oförstörda tunga.

Den 10 juni äger här en studiedag rum med temat: "Att upptäcka den helige Antonius ansikte” som kommer att bereda deltagarna en stor överraskning. Kl. 20.45 kommer nämligen en rättsmedicinsk rekonstruktion av helgonets ansikte att presenteras. Till artikeln

Se även: Resultatet av efterforskningarna prsenteras

......................................................................................................................................................
 

 

Påve Franciskus i Jordanien och Heliga Landet
24-28 maj 2014

Texter och kommentarer kommer senare

Vatikanradion - många rapporter från resan
Vatikanens Mediacenter - välj radio, video från alla dagar, , liveTV, olika språk.

Påve Paul VI, första påven i Heliga Landet år 1964
Påve S. Johannes Paulus II i Heliga Landet år 2000
Påve Benedikt XVI i Heliga Landet år 2009

......................................................................................................................................................


Inför familjesynoden:

Många åsikter om undantagen, färre om regeln

(katobs.se) Den 5 oktober 2014 inleds på direkt initativ av påve Franciskus en extraordinär synod för familjen. Denna annonserades redan den 8 oktober 2013. Sedan dess har det uppstått en hel del spekulationer om vad synoden kommer ta upp och vad som kommer eventuellt beslutas där. En enkät har skickats ut för att besvaras av framförallt biskoparna och prästerna. Men vissa stift har publicerat den som en sorts remissförfrågan till envar, och insänt mer eller mindre noggranna redovisningar av resultatet.

Synoden kommer att hållas mellan den 5 och 19 oktober under temat "“Familjen; den pastorla utmaningen under evangelisationens kontext".

Vi kan idag publicera på svenska den text som skrivits av kardinal Gerhard Ludwig Müller redan innan han utsågs till prefekt för Troskongregationen, men som tryckts i L´Osservatore Romano den 23 oktober 2013. Texten utmejslar hela den katolska äktenskapssynen och läran utifrån bibelkällor, fäder och praxis som den utformats genom traditionen, inte minst också kyrkans formuleringar i vår egen tid, så sent som i biskopsynoden 2012. Vi uppmanar läsarna att studera denna text. Till artikeln

......................................................................................................................................................


   


Islam: Regler och lagens bokstav
- men också mystik

(katobs.se) Det islam jag ser är starkt ty det skapar människor som omfattar sin tro med stark övertygelse. Visserligen möter vi här också skenhelighet, gudsnådelighet, tron på att rättfärdighet kommer genom utförandet av påbuden samt tvång, men de inser att dessa felsteg finns och därför har de sympati för de kristna. De anser att de kristna är uppriktigare och mera rättframma. Islam har en starkt mystisk ådra och i min uppfattning förtjänar en religion som tillåter mystiska erfarenheter all vår respekt. Orden tillhör en veteranmissionär, Milanoprästen Carlo Buzzi. Det kan verkar förbryllande, då han själv pryglats och blivit förföljd av muslimer. Men efter 40 år ibland muslimer i Indien och Bangladesh har han lärt sig att också uppskatta den uppoffrande och kompromisslösa underkastelsen under Honom utan vars makt vi inte skulle finnas. Till artikeln

......................................................................................................................................................


Vad kan äktenskapet ersättas med?

(katobs.se) Fader Carlo Buzzi har alltid givit alla sina krafter till de fattiga och mest behövande. Liksom han gjort för den ursprungliga befolkningen för vilka han blivit en obetald advokat när han hjälpt dem att kämpa för att få tillbaka det land som orättmätigt tagits ifrån dem. Han har blviit slagen med klubbor och stenar, har mött motstånd och fiendeskap och kört hundratals kilometer för att komma till den allra avlägsnaste byn. Han har levat tillsammans med stamfolk och de hemlösa som kommit till Indien för att arbeta på byggandet av en bro över Brahmaputra, och hjälpt dem att överkomma muslimernas fientlighet. Han har byggt skolor, kliniker, kyrkor. Han byggde upp dem efter det att de förstörts. Detta är hans tankar om de förändringar angående kyrkans äktenskapspraxis som föreslagits av kardinal Kasper och nu även biskop Nunzio Galantino, den italienska biskopskonferensens av påven nyutnämnde generalsekreterare. Till artikeln

   

......................................................................................................................................................

 

Två påvar - två heliga

(katobs.se) Påvarna Johannes XXIII och Johannes Paulus II helgonförklarades i Rom under söndagsförmiddagen, under närvaro av två påvar, en emeritus och hundratusentals pilgrimmer, främst från Polen. Akten var historisk på många sätt: Två påvar närvarande, två påvar helgonförkarade samtidigt, rekordkort tid för processen gällande Johannes Paulus II och unikt beslut av påve Franciskus att inte invänta ett eventuellt andra mirakel gällande Johannes XXIII. Sammantaget visar det på hur påvens och Läroämbetets suveränitet markeras och nyttjas mer än under föregående pontifikat, vilket motsäger många andra signaler om motsatsen. Med de av påve Benedikt 2012 återinförda invokationerna i kanonisatoonsprocessen, kommer det vara svårt att ifrågasätta kyrkans ofelbarhet gällande helgonförklaringar: "Let us, then, invoke the Holy Spirit, the Giver of life, that he may enlighten our minds and that Christ the Lord may not permit his Church to err in a matter of such importance."

EWTN

World over Special edition
Kardinal Stanislaw Dziwisz om Johannes Paulus II:s lidande

CTV

Johannes Paulus II
Johannes XXIII

TV2 Hela akten med kommentarer på svenska
Arkiv

Habemus papam
Johannes Paulus II i Vadstena del 1
Johannes Paulus II i Vadstena del 2
Johannes Paulus II i Vadstena del 3
Johannes Paulus II i Vadstena del 4
Johannes Paulus II i Vadstena del 5
Påven hos kungafamiljen - talar svenska
John XXIII - reflections
Bishop Fulton Sheen on pope John XXIII
Sekteraren om påven Johannes XXIII
Johannes XXIII:s ceremoniel

Johannes XXIII
Johannes Paulus II
Johannes XXIII:s dagliga dekalog En lovsång till Gud
Biografi Biografi
Ur Signums arkiv Ett mirakel av Johannes Paulus II
  Helandet styrkte min tro
  Johannes Paulus II utövade bot
 

Om encyklikan Veritatis splendor
Hela encyklikan på svenska

  Ordinatio Sacerdotalis
  Predikan på 25-årsdagen av hans pontifikat
  Om påvar och heliga syndare
......................................................................................................................................................
   


Msgr Göran Degen har avlidit

En omtyckt präst har avlidit. Natten mellan lördag och söndag lämnade msgr Göran Degen - kyrkoherde i S. Josef Arbetarens församling i Luleå - detta jordeliv, tydligen i sömnen. Han var mycket populär för sitt mjuka sätt och förmåga att lyssna. Han avled alltså på Barmhärtighetens söndag, då två påvar helgonförklarades, Må de stå honom bi, och må det eviga ljuset lysa över honom! R.I.P
(Läs mera om hans prästerliga bana på stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/357/1/?item=art_art-s1%2F1287) Begravningen äger rum fredagen 16 maj kl. 11.00 i Katolska Domkyrkan, med gravsättning på Norra begravningsplatsen. R.I.P.

 

 

S. Giovanni Tolomei och
den tidlösa kallelsen

(katobs.se) "En dag befinner sig Giovanni ensam i bön och ser en stege av silver resas framför sig, på vilken Frälsaren och hans Moder, klädda i lysande vitt; på denna stege stiger änglar ned mot jorden, medan vitklädda munkar stiger upp till himlen. Giovanni kallar på bröder som är i närheten och låter dem få ta del av denna syn som förutsäger framtiden: uppförandet av ett kloster som för en stor skara munkar skall bli en stege till himlen." Detta är berättelsen om en rikemansson som betämmer sig för att följa Guds kallelse, detta i högmedeltidens Toscana. Giovanni Tolomei skapade ur en enda vision en gemenskap för 160 munkar i elva kloster. Till artikeln

   
Monte Oliveto - klostret som föddes ur en dröm
......................................................................................................................................................

Ledare: Utan påskmysteriet finns ingen mening
......................................................................................................................................................


Påskläsning - gammalt och nytt

Ledare: Kärlek på riktigt Om liturgins högre verklighet
Leo den Store: Kristus och de kristnas påsk Påsken i bilder
Aelred av Rievaulx: Påskens sakrament Kärlek!
Online TV från EWTN, program EWTN Live FRÅN ROM JUST NU
Direkt-webbkamera från Rom, Petersplatsen CTV från Rom, direkt, okommenterat
......................................................................................................................................................

Litania till Syriens heliga

......................................................................................................................................................

 

Är Ekmans konversion resultatet av
en karismatisk syntes?

(katobs.se) "Ekmans konversion visar hur den globala pingströrelsen blivit en kanal genom vilken kristna kan röra sig mellan olika traditioner. Den fungerar inom kristenheten ungefär som den evangelikala rörelsen fungerar inom den konservativa protestantiska kyrkan i USA. Den är en övergripande rörelse där de flesta medlemmarna behåller två identiteter med en fot fast i den ecklesiala eller teologiska traditionen och den andra fast förankrad i den karismatiska andlighetens mylla."

Detta skriver Dale M. Coulter i den välrenommerande amerikanska katolska tidskriften First Things om Ulf Ekmans omvändelse. Det är en tolkning som kan diskuteras, och kanske svaret inte finns ännu att avläsa, huruvida Ekmans konversion är främst karismatisk, eller intellektuell. Artikelförfattaren menar även att "Ekman representerar den andra sidan än de inom kyrkors nätverk som önskar en mera stabil sakramentalism och en ännu starkare kyrklig struktur. " Vet vi verkligen det? Till artikeln

     
......................................................................................................................................................

 

   


Vetenskapen -
vilseförd av metoderna

(katobs.se) Är inte vetenskapen vad vi ska bygga vår värld på? Är det inte den som kan rädda oss undan nöd, sjukdomar och skydda oss från katastrofer? Är det inte vetenskapen som ser till att vi kan föda så många muinnar? Förvisso finns det stora framsteg, och vi vet inte hur världen sett ut utan vacciner, mediciner, växtförädling och elektronik. Men samtidigt lider vetenskapen av en stor tomhet när det gäller synen på vad människan är - vem hon är. Detta faktum framträder idag med allt större tydlighet, då rationalitet och ekonomisk vinning prioriteras före mjuka värden, såsom rätten till liv och den kristna principen om barmhärtighet gentemot de svaga. Vi kommer i en rad artiklar uppmärksamma detta problem. Vi inleder med en liten artikel om en hjälte inom den genetiska grundforskningen, professor Jerome Lejeune, som upptäckte orsakerna till Downs syndrom och uppoffrade sin karriär och ett givet Nobelpris för att skydda barnen från följderna av en begynnande abortpraxis. Till artikeln

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Foto: Lennart Karlsson
Öjamadonnan, Gotland. 1100-tal

"Du, vår mor i nådens ordning,
vi anförtror Nordens länder och folk
i ditt moderliga beskydd.
"

Unik akt till beskydd för Nordens folk

(katobs.se) Lördagen den 22 mars invigdes Nordens länder till Jungfru Marie hjärta i en högtidlig ceremoni i St Thomas kyrka i Lund. Närvarande var många präster, samtliga nordiska biskopar samt kardinal Kurt Koch från kyrkans enhetsråd. Kardinalen firade sedan ekumenisk vesper med representanter från Svenska kyrkan. Detta är ett upprepande av den konsekration som gjordes av påven Johannes Paulus II i Reykavik 1989.

Devotionen till Marias hjärta har sin grund i evangeliet: Symeons profetia om att hennes hjärta skulle genomborras av smärtans svärd, och evangelisten Lukas anmärkning (två gånger) att Maria tog allt det som hände. Hela bönen ; Predikan av p. Ingemar Svanteson OSB

......................................................................................................................................................

Berättelsen om ett kvinnoöde:

Höll fast vid äktenskapet, tjänade kyrkan

(katobs.se) ”Det kristna äktenskapet är oupplösligt; det har instiftats av Gud och välsignats av Kyrkan. Människor äger inte någon makt över honom.” Med dessa ord gick den saliga Victoire Rasoamanarivo av Madagskar emot sin far, som ville hon skulle skilja sig från sin orättfärdige make. Victoire fick tidigt kallelsen till ordenslivet, men omständigheterna gjorde att hon tvingades gifta sig med sin kusin. Trots stora prövningar, både av äktenskapet och hennes katolska tro, håller hon fast vid sin övertygelse och starka kallelse att tillhöra Gud. Många i dagens samhälle skulle se hennes öde med beklagande och sucka över hennes till synes underkuvade liv. Men i själva verket var hon fri att älska Gud och tillhöra hans kyrka, det var helt hennes eget val. Hennes historia påminner i vissa delar om vår egen heliga Birgitta. Till artikeln

 
......................................................................................................................................................

Påvens exhortation Evangelii gaudium

.......................................................................................................................................................   

 

Liturgin som föda och ledstjärna

(katobs.se) Intresset för hur vi firar den heliga mässan framställs ibland som en angelägenhet för liturgiska experter. Å andra sidan finns det också de som menar att liturgin hör folket till, och den ska därför anpassas till de önskemål som finns hos de troende, beroende på nationell och kulturell identitet, ålder och tidens anda. I en predikan som hölls i Jakarta i början av oktober så framställde den aposotoliske nuntien ärkebiskop Antonio Filipazzi saken på ett helt annat sätt. Med stöd från framförallt konstitutionen från det Andra vatikankonciliet, Sacrosanctum concilium - men även andra källor - framhöll han att "Varje sann förnyelse av kyrkan bör genomföras i full anslutning till kyrkans lära. Den måste utföras med respekt för kyrkans hierarkiska struktur och dess disciplin. --- Den måste respektera det förflutnas andliga och gudshängivna arv och kontrastera den fallna mänskliga naturens tendenser och inflytandena från modern mentalitet. Den bör genomföras i en attityd av tålamod och ödmjukhet."    Till artikeln

.......................................................................................................................................................

 

Sanningens strålglans:
Aktuellare än någonsin

(katobs.se) Den 7 augusti var det 20 år sedan salige påve Johannes Paulus II utgav sin encyklika om moralläran och trons tolkning, Veritatis Splendor. Det var den tionde av totalt fjorton encyklikor. Han ägnade åtta år åt att skriva den. Det är kanske den mest genomarbetade och genomtänkta text av den enorma mängd tal, instruktioner, exhortationer, predikningar och rundskrivelser som flöt ut från denne atletiske påves penna.

Encyklikan tar upp mycket väsentliga frågor, som: Hur ska vi veta vad som är rätt och fel? Hur kan kyrkan veta det? Hur ska vi veta att kyrkans morallära är bättre än någon annan? Varifrån kommer kyrkans Läroämbete? Vilka anspråk har Läroämbetet, och hur kan de förstås? Vad är frihet? Vilket förhållande råder mellan teologisk forskning och Läroämbete och mellan individens frihet och kyrkans morallära? Är buden vi fått genom Guds ord bara förslag, som vi sedan i anpassning till tiderna kan modifiera? Vad är det vi kan reformera, och vad kan vi inte ändra? Vad sade Andra Vatikankonciliet egentligen om Läroämbetet och människans frihet? Sedan ett par år finns den i en prisvärd svensk översättning. Till artikeln

     

.......................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Med Johannes av Korset under Trons år

.......................................................................................................................................................

 

Med Teresa av Ávila i Trons År

"Fullkomlighetens väg” är läran om uthållighet i bönen, bönen i alla dess former, den gemensamma och den personliga. Man kan bara utrusta sig för ett sådant liv genom att i allt välja Gud, Hans närvaro i den själ Han skapat, och vara helt nöjd med detta val. ”Den som har Gud”, säger Teresa, ”saknar ingenting”. Det låter som en enkel sammanfattning, ett slags universalrecept som man fromt kan upprepa några gånger och finna vackert. Men verkligheten är en annan. Så länge människan är den hon är, är det aldrig ett enkelt mantra. Men det är ändå sanningen: man kan aldrig sakna något i detta livet, om man ”har Gud”, det vill säga lever i tron, arbetar i tron, delar livet med andra i tron." Ur predikan den 15 oktober av diakon Göran Fäldt. Till artikeln

   
.......................................................................................................................................................
Tu es Petrus

    Vad vi tror
.......................................................................................................................................................
KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

   


MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR

kan erhållas genom att inbetala 100 kr på nedan angivna föreningskonto. Med medlemskapet följer vissa förmåner som utskick av material som ej publiceras på nätet, verksamhetsberättelse mm, samt inbjudan att delta i årsmötet, som är i mars månad.

FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR
BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM
Plusgirokonto: 48 70 49-9

........................................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved