Är friskolor brott mot grundlagen eller en mänsklig rättighet?

 

av Ulf Silfverling

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, skriver i Expressen den 9 augusti 20011 att

”den enskilda elevens etnicitet, religion, kön eller familjebakgrund ej får påverka betygsättningen”.

Detta är en princip som ingen lärare är obekant med. Det kan dock finnas undantag, och professor Rothstein har hittat ett enda sådant, en muslimsk friskola i Göteborg som Skolinspektionen har anmärkt på.

Gott och väl – det är ju så det ska det fungera.

Men för professor Rothstein utgör detta exempel en grund för att dra slutsatsen att samtliga skolor som ”drivs på religiös eller etnisk grund” måste avvecklas, då deras verksamhet utgör ett brott mot grundlagen.

Om vi nu tar ett exempel på en sådan skola, Sankt Eriks katolska skola i Enskede, så har den funnits sedan 1795. Tills för bara några år sedan har den drivits av katolska skolsystrar, detta utan några kontroverser med staten. Skolan har drygt 200 elever från ett 40-tal olika språkområden, främst Polen, Latinamerika och Mellanöstern. Det finns ganska få barn där båda föräldrarna kommer från en svensk bakgrund. Det finns elever som tillhör orientaliska kyrkor, även ortodoxa, och svenska kyrkan. Men naturligtvis dominerar barn med katolsk tillhörighet. Den katolska profilen visar sig främst i inramningen, mindre i själva undervisningen. En minoritet av lärarna är själva katoliker. Skolan står under intensiv bevakning av Skolinspektionen, och den har aldrig fått några anmärkningar gällande själva undervisningen. Skolan är i högsta grad multietnisk och multikulturell och på det sättet kan den uppvisa en större omvärldsorientering än många kommunala skolor.

Men detta är alltså en av de skolor som professor Rothstein anser bryta mot grundlagen och den ska därför avvecklas. Han tycks då helt förbise att det tillhör de mänskliga rättigheterna att välja skola efter övertygelse.

I Konventionen om barns rättigheter (FN) från 1989, som ratificerats av Sverige, heter det att

”Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.”

I artikel 29 heter det att konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att

”utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen”

I Europakonventionens (EU) artikel 9, som också ratificerats av Sverige, finns paragrafen om undervisningsrätten:

”Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

Europakonventionen skyddar alltså inte bara rätten att välja en utbildning på en skola med en religiös huvudman, utan också rätten att välja en utbildning och undervisning som till sitt innehåll och sin metodik är i enlighet med ens övertygelser.

Rothstein åberopar grundlagen. Men 19 § Regeringsformen stadgar att Europakonventionen har en särställning i den svenska rättsordningen. Ingen annan lag eller föreskrift får meddelas i strid mot Europakonventionen.

Man behöver inte vara professor i statsvetenskap för att inse att Rothsteins krav strider mot vår regeringsform.

En annan konsekvens av slutsatserna är att följande skolor, förutom alla muslimska, skulle avvecklas: Judiska skolorna i Malmö, judiska Hillelskolan i Stockholm, Sverigefinska skolan, alla samiska skolor, Estniska skolan, Franska skolan, Tyska skolan m.fl. , alla skolor som drivs av frikyrkorna samt förstås ett stort antal av våra folkhögskolor, inte minst Svenska kyrkans, som ”drivs på religiös eller etnisk grund”.

I själva verket skulle vi med prof. Rothsteins egensinniga tolkning av grundlagens princip om likhet inför lagen få stänga flertalet av våra kommunala skolor, de som normativt fastställer livsstilar och åsikter som inte kan omfattas av en växande del av Sveriges befolkning; utan att detta strider mot religion och föräldrarnas rätt att bestämma över fostran; muslimer, kristna, olika etniska grupper. För att nu bara ta ett område, så har en privat, affärsdrivande lobbyorganisation, RFSU, blivit delegerad att bestämma undervisningsinnehållet i sex- och samlevnad i de kommunala skolorna. De budskap som framförs genom detta undervisningsmaterial utgör synnerligen kraftiga angrepp på många barns heder och anseende och de kan omöjligt sägas uppfylla kravet på ”saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen”.

Ulf Silfverling
Utbildare
Stockholm

20110816

(Artikeln insänd till Expressen, där den inte mottogs. Den är publicerad på Newsmill den 19 augusti 2011. Se vidare Meninsutbyte med prof. Rothstein)

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved