Meningsutbyte med anledning av en artikel i Expressen

 

Följande är ett utbyte mellan Ulf Silfverling och Bo Rothtsein med anledning av en debattartikel i Expressen. Tidsordning uppifrån och ner.

Se vidare notis i Nytt och Noterat.


---Sakfelet är att Europakonventionen har en mellanställning i svensk rätt, den står över vanliga lagar men är underordnad grundlagarna (Regeringsformen). Blir det en konflikt mellan konventionen och Regeringsformen gäller alltså Regeringsformens stadganden.

Ditt förbiseendee är att när Europakonventionen antogs av riksdagen 1993 så skrev är konstitutionsutskottet i sitt betänkande 1993 (KU 1993/94:24 att det "saknas anledning att befara" att stadgandet ifråga "skulle kunna medföra att utrymme ges för särlösningar som riskerar att öka segregeringen och reducera förutsättningarna för tvärkulturell och tvärreligiös förståelse i det svenska samhället." Men det är ju precis vad som nu har skett -  de religiösa friskolorna bidrar just till att  "öka segregeringen och reducera förutsättningarna för tvärkulturell och tvärreligiös förståelse i det svenska samhället.". Detta innebär att de stadgande du åberopar  i konventionen som stöd för religiösa friskolor inte har någon bärighet längre eftersom konstitutionsutskottets uttalande måste tolkas som att man inte önskade den utveckling som nu skett.

Frågan jag tar upp gäller inte om konfessionella skolor är bra eller dåliga, utan om de är förenliga med vår grundlag. Och de är de alltså enligt mitt förmenande inte och de måste därför avvecklas om vi skall respektera grundlagen. Ingen offentlig uppgift får enligt RF 1:9 utföras på så sätt att principerna om likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet åsidosätts. Det är därmed förbjudet för en friskola att ta hänsyn till sådant som religion. härkomst, etnicitet och kön när offentliga uppgifter utförs. En friskola som tar särskild hänsyn till elevens religion eller etnisika bakgrund  i sin verlsamhet är således grundlagsstridig. Däremot är det inte något som hindrar att man ger statliga eller kommunala bidrag till undervisning med religiös inriktning som sker utanför den ordinarie skolans område.

Vänliga hälsningar
Bo Rothstein

========

---Jag har lite kort om tid nu, men rent spontant så undrar jag: Vill du verkligen att de skolor jag räknade upp ska stängas? När det gäller de mer eller mindre renodlade koranskolorna har jag stor förståelse – de finns - men de måste behandlas utifrån  case-to-case och inte sopas ut med alla andra skolor på religiös eller etnisk grund. Jag har nära kontakter med den judiska församlingen genom mitt arbete, och jag tror det skulle bli ett hímla liv om den judiska gemenskapens  skolverksamhet blev hotad på något sätt. Och som sagt, när det gäller den katolska skolan, som jag känner väl sedan 18 år, så finns där inga som helst tecken på segregering. Tvärtom så utgör den politiskt korrekta kommunala skolan med sin kulturimperialistiska hållning en betydande segregerande faktor. Det inser vem som helst med lite internationella erfarenheter.

Ber att få återkomma angående lagtolkningsfrågorna.

Hj. hälsningar

/Ulf Silfverling

=============

Tack för ditt svar. Det är emellertid inte en fråga om vad jag vill, jag driver inte och tänker inte driva någon politisk kampanj om denna sak, jag är inte heller aktiv i någon politisk organisation eller något parti. Min roll som statsvetare ser jag bland annat som att påpeka att när det sker saker i vårt samhälle som står i konflikt med konstitutionen, så har jag att för allmänheten påpeka detta. Sedan får andra, om de finner min analys hållbar, driva frågan.

Svaret på din fråga är att jag anser att gällande grundlag gör friskolor som har som grundval att särskilt vända sig till elever med en viss religion, etnicitet, sexuell läggning, kön, politisk åskådning etc. grundlagstridiga. För mig är detta som om vi skulle ha särskilda katolska, judiska, homosexuella eller arabiska domstolar, polismyndigheter och skattemyndigheter. Kom ihåg att betygsättning och antagning av elever är likställt med myndighetsutövning.

Detta betyder inte att jag är negativ till religionsutövning (inte alls) och jag skulle inte ha något som helst att invända mot att man gav generösa stats- eller kommunalbidrag till religiösa skolor men de skall vara frivilliga och inte ha han om utförandet av gällande svensk läroplan för grundskolan.

Att det finns brister i den kommunala skolan vet jag, men jag är inte alls emot fristående skolor, men de får som sagt inte i sin verksamhet strida mot grundlagens stadganden om att diskriminering eller särbehandling pga etnicitet eller religion inte skall förekomma.

Vänliga hälsningar
Bo Rothstein

 

20110820

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved