Viktigt dokument beträffande läran om Kyrkan

 

 

av Per Paul Ekström

Kongregationen för Trosläran, som är den myndighet som under Påvens auktoritet har att vaka över tron och läran i Kyrkan, har offentliggjort ett betydelsefullt dokument beträffande läran om Kyrkan, daterat den 29 juni, med titeln ”Svar på frågor om några aspekter rörande läran om Kyrkan”. I detta dokument, som består av fem frågor med svar, bekräftar Kyrkans läroämbete att den av Jesus Kristus grundade Kyrkan ”subsisterar” (subsistit, består) endast i den katolska Kyrkan (Lumen gentium 8).

Med dessa ”frågor och svar” vill kongregationen erinra om ”läroämbetets tidigare uttalanden och därmed säga ett tillförlitligt ord till detta tema”.

Den första frågan gäller huruvida det Andra Vatikankonciliet har ändrat den tidigare läran om Kyrkan. Genom att sammanställa uttalanden av påvarna Johannes XXIII och Paulus VI och deras efterträdare (och även av citat ur konciliets förberedande kommissioner) påvisar troskongregationen att ”Andra Vatikankonciliet inte ville förändra och inte heller har förändrat läran om Kyrkan”.

Den andra frågan ägnas åt den ena och enda Kristi Kyrkas ”subsistens” i den katolska Kyrkan (Lumen gentium 8). Dokumentet säger att ”koncilietextens autentiska innebörd strider mot deras tolkning som från termen ’subsistit’ vill härleda den uppfattningen, att den enda Kristi Kyrka även skulle kunna vara förverkligad i andra kristna kyrkor”.

Den tredje frågan handlar om varför konciliet använt termen ’subsistera’ och inte helt enkelt verbet ’är’. Kongregationen svarar att subsistensen uttrycker en ”substantiell identitet mellan Kristi Kyrkas väsen och den katolska Kyrkan”.

Den fjärde frågan behandlar de från Rom skilda östkyrkornas ”sätt att vara kyrkor” (Kirchsein).

Den femte frågan förklarar varför de ur 1500-talets reformation framgångna kyrkliga samfunden inte kan kallas kyrkor, eftersom de saknar ordinationssakramentet på grund av avsaknaden av den apostoliska successionen.

Det nya dokumentets betydelse ligger framför allt däri att det ger en auktoritativ och autentisk tolkning av verbet ’subsistera’ i Lumen gentium 8.

Länk till dokumentet i Katolsk Observatörs inofficiella översättning

 

Övriga länkar till dokumentet på olika språk: Latin, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Polska, Portugisiska och Spanska

Förklarande dokument på engelska, italienska

20070711

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved