UPPHÄVNING AV EXKOMMUNICERINGEN
LATAE SENTENTIAE AV BISKOPARNA
TILLHÖRANDE SANKT PIUS X:S PRÄSTBRÖDRASKAP
DEN 24 JANUARI.2009

 


Efter en lång dialogprocess mellan den Heliga Stolen och Sankt Pius X:s prästbrödraskap, vilket senare varit representerat av dess generalsuperior, hans excellens Mons. Bernard Fellay, har den Helige Fadern beslutat tillmötesgå den begäran som på nytt formulerades av nämnda biskop i ett brev av den 15 december, 2008, även i namn av de tre andra biskoparna tillhörande brödraskapet, hans excellens Mons. Bernard Tissier de Mallerais, hans excellens Mons. Richard Williamson och hans excellens Mons. Alfonso del Gallareta, om att upphäva den exkommunicering som skedde för tjugo år sedan.

Då hans excellens Mons. Marcel Lefebvre den 30 juni 1988 utan påvligt mandat biskopsvigde de fyra nämna biskoparna, blev de föremål för en exkommunicering latae sententiae (med omedelbar verkan), vilken formellt kungjordes av Biskopskongregationen den 1 juli 1988.

I ett brev daterat den 15 december 2008 adresserat till hans höghet kardinal Dario Castrillón Hoyos, President för den påvliga kommissionen Ecclesia Dei, bad Mons. Bernard Fellay, även i namn av de tre andra biskoparna som vigdes den 30 juni 1988, på nytt om att exkommunikationen latae sententiae som formellt hade kungjorts genom ett dekret utfärdat av prefekten för denna biskopskongregation den 1 juli 1988 skulle hävas.

I nämnda brev förklarade hans excellens Mons. Bernard Fellay tydligt för den Helige Fadern att ”Vi är fullt och fast övertygade om att vi önskar fortsätta att tillhöra den katolska kyrkan och att insätta all vår kraft i tjänandet av Vår Herre Jesu Kristi kyrka, vilken är den romersk-katolska kyrkan. Vi accepterar denna kyrkas läror i sonlig anda. Vi tror fullt och fast på Petri primat och på dess företrädesrätt och lider därför av den rådande situationen .”

Hans helighet Benedikt XVI, som följt denna process alltsedan dess början, har alltid sökt att överbrygga denna brytning med brödraskapet, även genom att den 29 augusti personligen ha ett möte med hans excellens Bernard Fellay. Vid det tillfället uttryckte påven sin vilja att gå fram ett steg i sänder och inom en rimlig tid på denna väg och ögonblicket har kommit då han välvilligt, med pastoral omsorg och faderlig barmhärighet, genom biskopskongregationens dekret av den 21 januari 2009, upphäver den exkommunikation som betryckte de nämnda biskoparna. Till detta beslut lät sig den Helige Fadern inspireras av möjligheten att så snart som möjligt komma till fullständig förlikning och full gemenskap.

[00146-01.02] [Inofficiell översättning från italienska originalet]
• BISKOPSKONGREGATIONENS DEKRET

I ett brev daterat den 15 december 2008 adresserat till hans höghet kardinal Dario Castrillón Hoyos, President för den påvliga kommissionen Ecclesia Dei, bad Mons. Bernard Fellay, även i namn av de tre andra biskoparna som vigdes den 30 juni 1988, på nytt om att exkommunikationen latae sententiae som formellt hade kungjorts genom ett dekret utfärdat av prefekten för denna biskopskongregation den 1 juli 1988. I nämnda brev betygar Mons. Fellay bland annat: ”Vi är fullt och fast övertygade om att vi önskar fortsätta att tillhöra den katolska kyrkan och att sätta in all vår kraft i tjänandet av Vår Herre Jesu Kristi kyrka, vilken är den romersk-katolska kyrkan. Vi accepterar denna kyrkas läror i sonlig anda. Vi tror fullt och fast på Petri primat och på dess företrädesrätt och lider därför av den rådande situationen .”

Hans helighet Benedikt XVI – som hyser faderlig medkänsla för det andliga obehag som parterna känner på grund av exkommuniceringen och i förtröstan om uppriktigheten som de ådagalägger i nämnda brev, där de säger sig inte vilja bespara sig någon möda för att fördjupa de nödvändiga samtalen med den Heliga Stolen och dess auktoritet om de frågor som ännu står öppna, så att man tillsammans kan komma till en fullständig och tillfredsställande lösning av det ursprungliga problemet – har beslutat sig för att ompröva den kanoniska situationen för biskopar Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson och Alfonso de Galarreta med avseende på deras biskopsvigning.

Med denna akt önskar han konsolidera de ömsesidiga relationerna som präglas av förtroende och göra förbindelserna mellan Sankt Pius X:s prästbrödraskap och detta Apostoliska säte starkare och mera stabila. Denna fredsgåva, som kommer så här i slutet av julfestligheterna, önskar även vara ett tecken som skall tjäna till att befrämja enheten i kärlek inom den universella kyrkan och hjälpa till att befria den från det anstötliga i delningen.

Det är vår förhoppning att detta steg kommer att följas av det önskade förverkligandet av den fulla gemenskapen med kyrkan av hela Sankt Pius X:s prästbrödraskap. På så vis kommer detta bevis på vår synliga enhet att bära vittnesbörd om detta brödraskaps verkliga trofasthet och sanna erkännande av Magisteriet och av påvens överhöghet.

På grund av den uttryckliga befogenhet som skänkts av den Helige Fadern Benedikt XVI häver detta dekret som överlämnats till biskopar Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson och Alfonso de Galarreta exkommuniceringen latae sententiae som denna kongregation utfärdade den 1 juli 1988, och kungör i väntan på juridisk verkan från och med idag upphävandet av dekretet av den dagen.

Rom, från Biskopskongregationen den 21 januari 2009.
Kardinal Giovanni Battista Re
Prefekt för Biskopskongregationen
[00145-01.02] [Testo originale: Italiano]

Inofficiell övers. av italienska originalet: NH

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved