”Rätt” islam versus ”fel” islam

av Abdurrahman Wahid*

 

 

*Abdurrahman Wahid, född 1940, var Indonesiens president mellan 1999-2001, bland många uppdrag han ännu innehar är chef för LibForAll ("Liberty for All") Foundation som arbetar på att minska religiös extremism och diskreditera terrorism över hela världen. Han är också grundare av The Wahid Institute som nu tas om hand av hans dotter Zannuba Wahid (www.wahidinstitute.org). Bland många skrifter kan nämnas nedanstående berömda artikel som publicerades i Wall Street Journal den 30 december, 2005 där han bland annat ber alla människor av god vilja, oberoende av trosriktning och nationalitet att kämpa emot den ideologi av religiöst hat som ligger till grunden för terrorismen och sporrar den.


JAKARTA. Det har nyligen kommit rapporter från nyhetsbyråer att Osama bin Laden lyckats få ett religiöst edikt från en omdömeslös saudisk mulla som rättfärdigar användandet av atomvapen mot Amerika och vållandet av massförluster av civila liv för det ”goda ändamålets skull”. Det krävs stor själsstyrka för att inse följderna av dylika handlingar. Men kan någon betvivla att samma personer som så entusiastiskt låter kontorskomplex med dessas anställda, tunnelbanetåg, hotell och nattklubbar brinna upp, skulle dra sig för att göra samma sak i tusenfaldigt större skala?

Föreställ er bara vad som skulle hända om en enda atombomb skulle fällas över New York, London, Paris, Sydney eller Los Angeles? Och två eller tre? Hela vår moderna civilisation bygger på ekonomiska och teknologiska grundvalar som terroristerna hoppas få att kollapsa med hjälp av nukleära attacker, som om det vore fiskebodar i en tsunamis kölvatten.

Det var bara två små, välplacerade, bomber som förödde Balis turistekonomi år 2002 och sände en stor del av befolkningen tillbaka till risfälten och ut på havet för att hitta något att fylla sina tomma magar med. Vad skulle effekten bli av en global ekonomisk kris till följd av attacker med mycket större förstörelse i släptåg än den i Bali eller den 11 september?

Det är dags att människor av god vilja, oberoende av trosriktning och nationalitet, inser att det är en fruktansvard fara som hotar mänskligheten. Vi kan inte tillåta oss att tänka ”business as usual” ställda inför detta hot mot allas vår existens. Vi måste sluta upp med det rådande partikäbblet, även på internationell nivå, och istället med förenade krafter ta itu med hotet vi har framför oss.

****

En extrem och pervers ideologi i sinnena på fanatiker är det som direkt hotar oss (mera specifikt den ideologi som bygger på wahabism och salafism – en fundamentalistisk religiös kult som omfattas av en minoritet och som har petrodollar bakom sig). Men under denna ligger, en global kris av missförstånd, vilket är det som gör den möjlig och förklarar den bittra framtoningen.

Det är bara alltför många muslimer som inte förstår islam, islam som är en religion som lär ut att vi bör vara fördragsamma mot andra och förstå deras värderingar, eftersom vi vet att de tolereras av islam som religion. Islams essens finner vi sammanfattad i dessa ord ur Koranen: ”För dig gäller din religion, för mig, min religion.” Detta är den väv som tolerans är gjord av. Religiösa fanatiker – antingen de gör det med vilje eller för att de inte vet bättre – förvanskar islam och gör den till en dogma bestående av intolerans, hat och blodspillan. De rättfärdigar sin brutalitet med slogan som ”Islam står över allt annat”. De försöker skrämma och undertrycka var och en som inte delar deras extremistiska åsikter, oberoende av nationalitet eller religion. Medan ett fåtal är kvicka till att själva spilla blod, finns det miljontals andra som skänker de våldsamma handlingarna sin sympati eller understödjer dem genom medbrottsligheten som ligger i tystnad.

Denna kris som beror på missförstånd – missförstånd att förstå islam hos muslimerna själva – förvärras genom att regeringar, människor av andra trosriktningar och majoriteten av muslimer med goda intentioner inte värjer sig mot, isolerar och diskreditera denna farliga ideologi. På så sätt drabbar krisen muslimer och icke-muslimer lika, och innebär tragiska konsekvenser. Oförmåga att förstå islams sanna väsen gör att radikaliseringen av muslimer över hela världen kan fortgå, medan resten av mänskligheten går mot en lösning av krisen som bara framstår alltför tydlig i all sin brutalitet.

Det effektivaste sättet att bekämpa islamistisk extremism är att förklara islams sanna natur för muslimer likaväl som icke-muslimer. Om människor inte får denna förklaring, kommer de att acceptera den extremistiska ståndpunkten som står där oemotsagd – och detta i sin tur leda till en allt längre gången radikalisering av muslimerna och att resten av världen vänder sig ännu mera bort ifrån dem.

Att göra detta kommer varken att bli något som går snabbt eller lätt. Under åren som gått har ideologin som bygger på wahabism/salafism och som terroristerna åberopar sig på gjort betydande inbrytningar i den muslimska världen. Islamistisk fundamentalism har blivit en välfinansierad, mångfacetterad, global rörelse som opererar som en ångvält (Jaggernaut) i stora delar av utvecklingsländerna och till och med bland invandrarmuslimer i väst. För att kunna neutralisera denna elakartade ideologi som ligger till grunden för den fundamentalistunderstödda terrorismen och som hotar den moderna civilisationens i själva dess grundvalar, måste vi identifiera dem som förfäktar den, förstå deras mål och strategier, uppskatta deras styrka och svagheter, och effektivt bemöta vart och ett av deras schackdrag. Vad vi har att göra med är inget mindre än en global kamp om islams själ.

****

Sunni-muslimska fundamentalisternas mål är (till skillnad från de fundamentalistiska shiiternas): att försöka återställa det tidiga islams renhet och perfektion så som Muhammed och hans tidiga efterföljare (som på arabiska kallas al-Salaf al-Salih, "de rättfärdiga förfäderna”) levde den; genom att upprätta en utopiskt samhälle som bygger på dessa principer hämtade från salafismen och ålägga alla samhällsmedlemmarna sin tolkning av den islamska lagen; genom att tillintetgöra lokala varianter av islam genom hänvisning till äkthet och renhet; genom att förvandla islam från att vara en tro som gäller den privata människan till att bli ett auktoritärt politiskt system; genom att upprätta ett pan-islamskt kalifat som regeras enligt salafisk islams allra strängaste trossatser och som föreställes som ett rike som sträcker sig från Marocko i väst till Indonesien och Filippinerna i öst, och slutligen genom att bringa hela världen under den extremistiska ideologis herravälde.

Den fundamentalistiska strategin är ofta såväl enkel som briljant. Extremisterna är snara till att drapera sig i islams mantel och förklara sina motståndare för kafir, eller otrogna, och på så vis bereda vägen för dödandet av icke-fundamentalistiska muslimer. Deras teologi vilar på en förenklad, ordagrann och mycket selektiv läsning av Koranen och sunna (traditionen som omfattar berättelser om vad Muhammed sade och gjorde) genom vilken de försöker infånga det världsvida muslimska trossamfundet i sin snäva ideologiska fälla. Av naturen expansionistiska, försöker de flesta fundamentalistiska grupper ständigt söka sig fram till svagheter som skulle ge dem en möjlighet att slå till, var som helst och när som helst, för att främja sina auktoritära målsättningar.

De beväpnade ghazierna (islamska krigare) som gör raider från New York till Jakarta, Istanbul, Bagdad, London och Madrid är bara toppen på isberget, förelöpare till en stor och växande grupp som delar deras radikala åsikter och slutgiltiga mål. Styrkan i denna världsvida fundamentalistiska rörelse inkluderar:

1) Ett aggressivt program med klara ideologiska och politiska mål, 2) enorma fonderade penningmedel från oljerika wahhabitiska sponsorer; 3) förmågan att dela ut ekonomiska medel i fattiga områden för att på så sätt köpa sig lojalitet och makt; 4) anspråk på och en aura av religiös autencitet och arabisk prestige; 5) vädjan till islamsk identitet, stolthet och historia; 6) förmåga att blanda sig med de mycket större traditionalistiska massorna och på så sätt sudda ut skillnaden mellan moderat islam och deras egen form av religiös extremism; 7) heltidsengagemang hos deras representanter/ledare; 8) nätverk av islamistiska skolor som förespråkar extremism; 9) frånvaron av organiserad opposition i den islamska världen; 10) ett globalt nätverk av fundamentalistiska imamer som leder sina skaror till extremism; 11) ett väloljat ”maskineri” som är i stånd att översätta, publicera och distribuera wahhabitisk/salafisk propaganda och sprida dess ideologi över hela världen; 12) stipendier för muslimska ungdomar i olika länder att studera i Saudiarabien och sedan återvända hem indoktrinerade och med akademiska examina, redo att bli framtida ledare i sitt land; 13) förmågan att överskrida nationella och kulturella gränser i religionens namn; 14) Internet kommunikation; och 15) många nationella regeringars motvillighet att övervaka och kontrollera hela denna process.

Vi måste använda oss av effektiva strategier för att bemöta vart och ett av dessa fundamentalistiska trumfkort. Detta kan bara ske genom att vi för samman hela den kombinerade tyngden av fredsälskande muslimer och den icke-muslimska världen, att vi tillsammans utför koordinerade globala kampanjer för att lösa denna missförståndets kris som hotar att sluka hela vår värld.

****

En effektiv motstrategi måste baseras på en realistisk värdering av vad som är vår egna starka och svaga sidor i konfrontationen med religiös extremism och terror. Oenighet har i det förgångna ofta visat sig ödesdigert för otaliga samhällen som ställdes inför liknande existentiella hot. Brist på allvar i bemötandet av den omedelbara faran är lika ödesdigert. De som söker att främja en fredlig och tolerant förståelse av islam måste överkomma den tröghet som paralyserar och mobilisera de potentiella starka krafter de har och som kan spela en nyckelroll när det gäller att neutralisera den fundamentalistiska ideologin. Dessa starka krafter är inte bara tillgångar i kampen mot religiös extremism, utann speglar också svagheterna i den fundamentalistiska ideologin. Dessa krafter är:

1) Den mänskliga värdigheten hos de flesta människor som önskar samvetsfrihet och förkastar att av andra bli påtvingade religiösa uppfattningar; 2) förmågan att mobilisera enorma resurser för att avhjälpa detta problem när det en gång har fastställts och man globalt förpliktat sig till att lösa det; 3) förmågan att skaffa resurser genom att stödja individer och organisationer som verkligen omfattar en fredlig och tolerant islam; 4) nära 1 400 år av islamska traditioner och andlighet, oförenliga med den fundamentalistiska ideologin; 5) vädjanden till regionala och nationella – såväl som islamska – kultur/traditioner/stolthet; 6) makten som finns latent gömd i det kvinnliga sättet att tänka (livsbejakande och inriktat på släktenas efterlevnad) det faktum att halva mänskligheten består av kvinnor som har ett naturligt intresse i att icke-fundamentalisterna vinner kampen; 7) traditionellt ledarskap, ledarskap under sufirörelsen samt de traditionella massorna eller de som bekänner sig till sufi, och som ännu inte blivit radikaliserade (de befinner sig i stark numerär överlägsenhet – 85-90-% av världens 1,3 miljarder muslimer); 8) förmågan att utbygga nätverk av islamska skolor som förespråkar en fredlig och tolerant islam; 9) den naturliga tendensen som människor har som tänker lika och som ligger i att om de varnats för en överhängande fara arbetar de gärna tillsammans på det gemensamma målet att förebygga faran; 10) förmågan att bygga ett globalt nätverk av likasinnade individer, organisatiner och opinionsledare som tjänar till att föra ut moderata och progressiva idéer i hela den muslimska världen; 11) existensen av en mot-ideologi i form av traditionella, sufiinspirerade och moderna islamska läror och förmågan att översätta dem till världsspråken; 12) den moderna världens alla fördelar – trots alla brister den också har – och populärkulturens allmänna dragningskraft; 13) förmågan att överskrida nationella och kulturella gränser i religionens namn; 14) Internetkommunikationer som syftar till att sprida progressiva åsikter och förena och inspirera individer och organisationer som hyser dessa åsikter över hela världen; 15) begreppet nation; och 16) människans universella längtan efter frihet, rättvisa och ett bättre liv för sig själv och dem man älskar.

Trots att alla dessa fördelar har en enorm inneboende potential förblir de flesta av dem latenta eller diffusa och kräver en kraftfull mobilisering för att bli effektiva när det gäller att bjuda motstånd mot den fundamentalistiska ideologin. Dessutom kan ingen ansträngning att bekämpa extremism lyckas om man inte definitivt sågar av flödet av petrodollar som finansierar den, alltifrån Leeds to Jakarta.

****

Det är bara om vi inser att det är så problemet ser ut och slutar upp med käbblet inom och mellan nationer och stater, det är bara om vi antar en sammanhängande långtidsplan (och utför den under internationellt ledarskap och med internationellt engagemang) som vi kan lyckas trampa på bromsarna för att få stopp på den otyglade spridningen av extremistiska idéer och hoppas på att lösa den världsvida kris som beror på missförstånd, och innan den globala ekonomin och själva den moderna civilisationen börjar rasa ihop under attacker som sannerligen kan bli förödande.

Muslimerna själva kan och måste propagera för en förståelse av det ”rätta” islam och därvid diskreditera extremistisk ideologi. Men för att klara av en sådan uppgift behöver de att likasinnade individer, organisationer och regeringar över hela världen ger dem sitt stöd. Vårt mål måste vara att upplysa människornas hjärtan och sinnen och erbjuda en övertygande alternativ syn på islam, en syn som förpassar den fanatiska ideologin sombygger på hat till de mörka gömslen från vilka den kom.

Fredagen den 30 december, 2005 Wall Street Journal

 

katobs.se med benäget tillstånd från The Wahid Institute

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved