Falska rykten om förändring av läran

Teologen reagerar på den påvliga akademin och säger att undervisningen i Humanae vitae inte kan förändras

 


(CNA) Undervisningen i Humanae vitae om preventivmedel är ett exempel på det ordinära och universella Läroämbetet, och som sådant är det oföränderligt, har en moralteolog sagt som svar på ett uttalande från Påvliga Akademien för livet.

Fader Thomas Petri, OP, president för Dominican House of Studies i Washington, DC, noterade att även kritiker av undervisningen om preventivmedel har "erkänt att detta alltid var kyrkans lära" och att ingenstans i kyrkans undervisning har det funnits bejakande av någon form av preventivmedel.

"Detta tyder på att detta alltid har varit kyrkans lära, så det är en del av det ordinära, universella Läroämbetet", sade Petri. "Så även om det är så att någon viss encyklika" såsom Humanae vitae "inte är ofelbar, är den lära som den presenteras i själva verket oföränderlig, eftersom den är en del av kyrkans ordinära och universella Läroämbete."

Humanae vitae , hans encyklika från 1968 om födelsekontroll, skrev Paulus VI att

Varje handling är förkastlig som i förutseende av den äktenskapliga akten (coniugale commercium), eller under densamma, eller i anslutning till denna, under det fortsatta förloppet av dess naturliga följdverkningar, avser att förhindra fortplantningen (ut procreatio impediatur), antingen som mål eller som medel att uppnå detta syfte.

Den påvliga akademin
Den påvliga akademin för livet, en institution associerad med den Heliga Stolen men som inte i sig är del av läroämbetet, stod värd för ett seminarium 2021 om etik där en deltagare diskuterade "den möjliga legitimeringen av preventivmedel i vissa fall."

En sammanfattning av seminariet publicerades nyligen av Vatikanens förlag, vilket har gett upphov till frågor om huruvida kyrkans undervisning om preventivmedel är reformerbar.

Den påvliga akademin för livet har försvarat diskussionen om att tillåta preventivmedel och twittrade den 5 augusti att "Historiska uppgifter från Abp. [Ferdindando] Lambruschini bekräftade att Paul VI sade direkt till honom att Huimanae Vitae inte var under ofelbarhet."

Sedan skrev Akademin i ett uttalande den 8 augusti att "många människor på Twitter verkar tro att Humanae Vitae är ett ofelbart och oreformerbart uttalande mot preventivmedel."

Den noterade att "när moralteologen vid det påvliga Lateranuniversitetet Msgr. Ferdinando Lambruschini presenterade Humanae Vitae på en presskonferens … uttalade han på uppdrag av Paul VI – att encylikan Humanae Vitae inte ska betraktas som en del av de ofelbara uttalandena. Lambruschini betonade att Humanae Vitae inte uttryckte en definitiv trossanning som ges av "infallibilitas in docendo."

I uttalandet tillades att som ärkebiskopen av Krakow, Karol Wojtyła bad Paulus VI att definiera Humanae vitaes undervisning som ofelbar. "Påven Paulus VI gjorde det inte och inte heller påven Johannes Paulus II under 26 år av sitt pontifikat", heter det i Akademins uttalande.

Fader Petris svar
Petri noterade att Johannes Paulus II hade bekräftat Humanae vitaes undervisning som en del av det vanliga och universella läroämbetet.

Veritatis splendor - vilket den påvliga akademin inte noterar - säger Johannes Paulus II att användning av preventivmedel är en inneboende ond handling, så det kan inte finnas någon anledning eller syfte med preventivmedel. Benedikt XVI höll flera tal där han talade om preventivmedel, och det kan inte ändras. Det som var sant igår är sant idag.

Även om det kan finnas "legitima diskussioner om hur man presenterar det eller hur man hjälper människor att förstå det, eller hur man kan hjälpa människor som befinner sig i svåra situationer, oavsett om det är medicinskt eller till och med på grund av moraliskt tryck", är undervisningen i sig inte ett ämne för debatt , förklarade Petri, författare till " Aquinas and the Theology of the Body " (Catholic University of America Press, 2016).

Det kan bli en riktig diskussion om hur man gör det, men det kan inte bli någon form av att ta tillbaka  undervisningen, ty det är vad som alltid har lärts ut, och det är så katolsk teologi och katolsk lära fungerar.

"Dessa saker är egentligen inte menade att argumenteras över i Twitter," reflekterade han. "Det är inte forumet för att lägga ut de här sakerna."

Petri tillade att

Det är inte till hjälp att bara fokusera på ofelbarhet och det som kallas ofelbart på ett extraordinärt sätt, när Första Vatikankonciliet talade om påvens ofelbarhet, var det mycket tydligt att det var tänkt att vara en extraordinär handling.

Petri jämförde ett ofelbart uttalande med ett ekumeniskt koncilium. Han beskrev det som "en mycket extraordinär handling, och som vanligtvis bara inträffar när frågan, oavsett om det är en doktrinär fråga eller en moralisk fråga, har blivit så helt indragen i en konflikt ... att det kräver en så extraordinär handling som en påve eller ett en kongegation som förklarar något ofelbart.”

Det är normalt inte så kyrkans undervisning fungerar - det är därför det ordinära  läroämbetet är viktigt.

När en påve inte har för avsikt att undervisa ofelbart, " betyder det inte att vi ska ignorera vad han lär, eller att agera som att hans åsikt bara är en åsikt bland många", sade Petri.

Även om han inte har för avsikt att förkunna något ofelbart, speciellt när han undervisar om saker som påvar har lärt ut i århundraden, har det en viss tyngd. 

Även om man kanske inte håller med om hur saker uttrycks, "betyder det inte att det han lär ut är uppe att ta tag i," sade Petri.

”Desto mer när du talar om en lära som flera påvar har upprepat under flera decennier. Och när det gäller preventivmedel kan vi säga:  Århundraden", sade han.

På Catholic News Agency är vårt team fast beslutna att rapportera sanningen med mod, integritet och trohet mot vår tro. Vi tillhandahåller nyheter om kyrkan och världen, sett genom den katolska kyrkans lära. 

"Du kan helt enkelt inte säga, 'OK, Humanae vitae förklarades inte ofelbart, Paul VI förklarade det inte ofelbart, därför eftersom det inte är ofelbart, kan vi ta det eller lämna det.' Det här är inte ett binärt dokument." 

En liknande poäng gjordes i en artikel 2019 av Augusto Sarmiento. Sarmiento skrev om troskongregationens instruktion från 1990 om teologens kyrkliga kall , som diskuterar olika nivåer av läroämbetets uttalanden. Artikeln dök upp i "Dizionario su Sesso, Amore e Fecondità", redigerad av fader José Noriega och René och Isabelle Ecochard.

En professor vid universitetet i Pamplona, Sarmiento, noterade att "påven, med Humanae vitae, inte ville föreslå en extraordinär undervisning av Läroämbetet ex cathedra ."

För att stödja detta citerade han från Lambruschinis kommentarer vid presskonferensen som presenterade encyklikan: "Men det är alltid ett autentiskt uttalande, särskilt eftersom det är en del av kontinuiteten i det kyrkliga läroämbetet." 

Sarmiento skrev: "Om arten av den auktoritet med vilken normen för Humanae vitae förkunnas, råder det ingen tvekan om att den är en del av det vanliga, universella läroämbetet", och att encyklikan "är en lära av det vanliga universella läroverket för påven och biskoparna som måste anses vara definitiva.”

Humanae vitae lärde St. Paul VI att "samlag där fortplantning avsiktligen förhindras" är därigenom "inneboende fel".

Påven diskuterade artificiell födelsekontroll i samband med att definiera och analysera äktenskaplig kärlek och ansvarsfullt föräldraskap.

"Genom att uppmana människor att följa naturlagens föreskrifter, som Kyrkan tolkar genom sin ständiga lära, lär hon att varje äktenskaplig handling med nödvändighet måste behålla sitt inneboende förhållande till fortplantningen av mänskligt liv," skrev St. Paulus VI och tillade att denna lära har "ofta förklarats av kyrkans Läroämbete".

Han presenterade sina uttalanden som ett svar, givet "i kraft av det mandat som Kristus anförtrott oss", på frågor om äktenskapets moraliska lära.

Den helige Paulus VI hänvisade särskilt till läran om Gaudium et spes , andra Vatikankonciliets pastorala konstitution om kyrkan i den moderna världen. 

Gaudium et spes uttalade att makar "alltid måste styras enligt ett samvete som plikttroget är format till den gudomliga lagen själv, och bör underkasta sig kyrkans Läroämbete, som på ett autentiskt sätt tolkar lagen i ljuset av evangeliet ... Alltså att lita på den gudomliga Försynen och förfina offerandan, gifta kristna förhärligar Skaparen och strävar mot uppfyllelse i Kristus när de med en generös mänsklig och kristen ansvarskänsla hängiver sig i plikten att fortplanta sig.”

Detta uttalande hänvisade i sin tur i en fotnot till Casti connubii , Pius XI:s encyklika från 1930 om kristet äktenskap, som förkunnade att "allt användande av äktenskapets utövning på ett sådant sätt att handlingen avsiktligt berövas sin naturliga kraft att skapa liv är en förolämpning mot Guds och naturens lag, och de som ägnar sig åt sådant belastar sig med skulden för en allvarlig synd."

I den encyklikan hänvisade Pius XI till att "missbruka äktenskapshandlingen" som ett "brottsligt övergrepp" och sade att "de som när de utövar [den äktenskapliga handlingen] medvetet omintetgör dess naturliga kraft och syfte, syndar mot naturen och begår en gärning som är skamlig och i sig ondskefull.”

Casti connubii säger också att "Den Heliga Skrift vittnar om att den gudomliga majestäten med största avsky betraktar detta hemska brott", och citerar St. Augustinus tolkning av Skriften som sådan.

Nutiden
Påve Franciskus tillfrågades om en omvärdering av kyrkans doktrin om preventivmedel, eller om användningen av preventivmedel kan övervägas, på hans flyg den 29 juli från Kanada till Rom .

Påven svarade att "dogm, moral, är alltid på en utvecklingsväg, men utvecklas alltid i samma riktning." Han citerade St. Vincent av Lerins som sa "att den sanna läran, för att gå framåt, för att utvecklas, får inte vara stillastående, den utvecklas ... den konsolideras med tiden, den expanderar och konsolideras och blir alltid mer solid, men fortskrider alltid. Det är därför teologernas plikt att forska, reflektera teologiskt. Du kan inte göra teologi med ett förutsagt "nej". Sedan är det upp till Läroämbetet att säga: 'Nej, du har gått för långt, kom tillbaka.' Men den teologiska utvecklingen måste vara öppen, det är det teologer är till för. Och Läroämbetet måste hjälpa till att förstå gränserna.”

Han hänvisade till handlingarna från Påvliga Akademiens för livet seminarium och sade: "De som deltog i denna kongress gjorde sin plikt, eftersom de har försökt gå framåt i läran, men i en kyrklig mening, inte utanför den, som jag sade, med den regeln av Saint Vincent av Lérins. Alltså kommer Läroämbetet att säga, 'ja, det är bra' eller 'det är inte bra'.”

Mónica López Barahona, en styrelseledamot i akademin, sade till ACI Prensa förra månaden att "Det är inte sant att kyrkan eller läroämbetet har ändrat sina moraliska kriterier när det gäller vissa frågor om bioetik; inte ens att Vatikanen har påbörjat en process för att se över dessa frågor.”

López betonade att "boken inte är en officiell deklaration från Den påvliga akademin för livet i dessa frågor" och att den inte representerar "de moraliska kriterierna för alla dess medlemmar", och tillade att "en del blev besvikna när de såg nyheterna om publicering av boken och seminariet, som de inte visste något om förrän det ögonblicket."

 

Carl Bunderson är chefredaktör för Catholic News Agency. Han har en BA i nationalekonomi från University of Colorado Boulder och en BPhil från Pontifical Lateran University.

20220809

Från CNA

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved