Den heliga Gianna Beretta Molla

av fader Tom Rosica

 

 

Söndagen den 16 maj 2004 lät Johannes Paulus II saligförklara Gianna Beretta Molla, hustru, mor och barnläkare. Giannas historia är unik, särskilt som både hennes make och barn fortfarande lever.

En mor och läkare som älskade livet
Gianna Beretta Molla föddes i Magenta nära Milano den 4 oktober, 1922, som den tionde av 13 syskon. Efter ha avslutat en examen i medicin och kirurgi år 1949 vid Pavias universitet hjälpte hon till att öppna en klinik i Mesero (nära Magenta) år 1950. År 1952 specialiserade hon sig i ämnet barnmedicin vid Milanos universitet och ägnade därefter sina krafter särskilt åt mödrar, spädbarn, de äldre och de fattiga. Samtidigt som hon arbetade som läkare – denna uppgift uppfattade hon som en kallelse – ägnade hon mycken tid åt Azzione Cattolica, särskilt verkade hon bland ”de mycket unga”. Hon förlovade sig med Pietro Molla och de gifta sig den 24 september, 1955 i St. Martin-basilikan i Magenta. I november blev hon till sin glädje mor åt Pierluigi, i december 1957 åt Mariolina och i juli 1959 åt Laura. Alla krav som ställdes på henne som mor, hustru och läkare, liksom sin lidelse för livet självt mötte med enkel tillit och sinnesjämvikt.

I september år 1961, mot slutet av den andra månaden då hon väntade parets fjärde barn, blev Gianna tvungen att ta ett hjältemodigt beslut. Läkarna gav diagnosen elakartatad cancer i livmodern och sade att en operation var nödvändig. Kirurgläkaren föreslog att Gianna skulle göra abort för att rädda sitt eget liv, men hon vägrade. Några dagar före barnets födelse var hon redo att ge sitt liv för att rädda barnets. ”Om ni måste välja mellan mig och barnet, tveka då inte. Välj barnet – jag ber er. Rädda babyn.”

Gianna Emanuela föddes på morgonen den 21 april, 1962. Trots alla behandlingar och försök att rädda både mor och barn, dog modern på morgonen den 28 april, under outsägliga smärtor och rop på Jesus: ”Jesus, jag älskar dig. Jesus, jag älskar dig.” Hon var 39 år gammal. Hennes make Pietro har beskrivit Giannas liv som ”en ständig akt av tro och kärlek”. I varje beslut hon tog och varje uppgift hon utförde sökte hon alltid Guds vilja, genom bön och meditation, genom att närvara vid den Heliga Mässan och genom mottagandet av den Heliga Eukaristin.

Johannes Paulus II lät den 24 april, 1994 helgonförklara Gianna Beretta Molla på Petersplatsen i Rom. Påven sade att hennes vittnesbörd var en hymn till livet. Vid helgonförklaringen sade han att Giannas handling för livet var möjlig endast som följd av ett helt liv av förberedelse.

Den heliga Gianna Molla påminner ännu kyrkan och världen om nödvändigheten av en konsekvent etik, från de första till de allra sista ögonblicken i det mänskliga livet. När vi väljer livet kallas vi samtidigt till hjältemod. Låt oss be den heliga Gianna att ge oss ett sådant mod.

Vid invigningen av ett färgat glasfönster föreställande den saliga Gianna Molla i Newman-centret i Toronto var Pierluigi Molla och Gianna Emmanuela Molla, son och dotter till den saliga Gianna Molla, närvarande.

Här följer talet som Dr. Gianna Emanuela Molla höll vid detta tillfälle:
Jag är mycket hedrad och rörd över att vara här med er alla idag och jag tackar särskilt fader Thomas Rosica och hans personal, samt de församlingsmedlemmar och vänner till Newman-centret som är närvarande här idag.  När jag för tre dagar sedan fick se fönstren för första gången såg jag hur min mor ler på dem. Det fyllde mig med stor glädje och jag blev så nöjd för jag har alltid föreställt mig min mor på detta sätt.

Varje ögonblick i hela hennes liv var ett äkta vittnesbörd om kristen kärlek och tro, som mor och som läkare. Hon litade alltid på den Gudomliga försynen och hennes exemplariska liv kröntes med en handling av yttersta kärlek. Hon är alltid med mig och alltsedan den ödesdigra dagen, den 24 april, 1994, har jag själv känt mig som medlem av en familj som växer sig allt större och som består av så många människor i hela världen som liksom jag, ber till henne, anförtror sig åt henne och känner sig stå henne nära. Jag tror att även detta är den Gudomliga försynens mening att jag från och med nu aldrig kommer att känna mig ensam.

Kära Mamma, jag ber dig att fylla mig och alla som lider och befinner sig i svårigheter med din egen själsstyrka, ditt hopp och ditt mod att i varje ögonblick leva livet till fullo. Jag ber dig att skydda och bistå alla mödrar, deras familjer och alla som vänder sig till dig och anförtror sin nöd till dig. Jag ber er alla att tillsammans med mig be bönen jag nu riktar till min mor:  

Gud, du som är vår Fader, vi prisar och lovarordar dig,
i Gianna Beretta Mollas person
har du nämligen givit oss en kvinna som med sitt liv
vittnade om Evangeliet;
hon gjorde det både som ung kvinna, som brud,
som mor och som läkare.
Vi tackar dig för att vi genom gåvan
av hennes liv (min mors liv)
lär vi oss att acceptera och hedra varje människa.
Åt Dig, Herre, överlämnade hon sig helt,
hon såg Dig i naturens skönhet.
När hon sökte efter sitt livsval, var det Dig hon sökte,
och det bästa sättet att tjäna Dig.
Genom sitt äktenskapliga liv blev hon
ett tecken på den kärlek
som är Din, till kyrkan och till mänskligheten.
Liksom Du, Du barmhärtige samarier,
stannade hon upp vid varje sjuklings sida,
hur liten och svag han än var.
Följande ditt exempel och i kärlek
gav hon sig själv helt, och gav nytt liv.
Helige Ande, du som är varje fulländnings dopfunt,
 ge även oss
vishet, klokhet och mod, såsom du gav Gianna (min mor). Genom hennes medling,
när vi tänker på sättet på vilket hon framlevde sitt liv
som individ,
i familjen och i sitt yrke,
blir det möjligt för oss
att själva ställa oss till förfogande
för alla som behöver oss,
och på så sätt växa till i kärlek
och helighet.

Amen.

Pierluigi Mollas tal vid samma tillfälle:
Jag är mycket tacksam mot fader Thomas Rosica och hela Newman-centret i Toronto och skulle särskilt vilja vilja uttrycka min tacksamhet för det följande:

Det gläder mig att ni valt denna vackra och älskvärda bild av min mor, som nu är saligförklarad och befinner sig i ”detta moln av vittnen” som består av detta sekels heliga. Av dem vill jag särskilt nämna den salige Pier Giorgio Frassati, salige broder André, den salige Franz Jägerstätter, ärkebiskop Romero och Georges and Pauline Vanier. Jag ber även att få nämna den heliga Teresa Benedikta av Korset, den  heliga Thérèse of Lisieux, och moder Teresa of Calcutta [som alla finns avbildade på fönsterna i Newman-centret].

Även min far, Pietro, och mina systrar Laura och Gianna Emanuela, som är här med mig idag önskar uttrycka sin tacksamhet, liksom vår mors bröder och systrar, och fader Alberto, en kapucinmunk som var missionär i Brasilien samt moder Virginia.

Redan i mars 1986 hade min mors vittnesbörd och budskap spridit sig till Newfoundland, där hon omnämndes i en biografisk skrift som bar rubriken ”Ett porträtt av kärleken”. I december 1990 öppnades i Vancouver ett ”Gianna House”, där unga mödrar får hjälp. Vi var rörda att se hur mycket vår mor hade betytt i världen, även innan hennes salighetsförklaringsprocess hade påbörjats. I februari 1997 läste vi i veckotidningen BC Catholic en vacker artikel av Marie Luttrell som bar namnet ”För modets, trons och ödmjukhetens skull” – en artikel som särskilt behandlade min mors livsval och exemplariska liv.

Den 24 april förklarade Hans Helighet Johannes Paulus II Gianna Beretta Molla, mor och hustru, för ”salig”. Från och med det ögonblicket har antalet personer som beundrar min mor ständigt vuxit.

Jag önskar nämna tre anledningar till varför jag anser det är viktigt att min mors bild finns här i Newman-centret:

För det första var min mors vittnesbörd en hymn till livet, till kärleken till livet, till de vackra tingen i livet. Det var en hymn till en tro som hon levde i fullkomlig glädje och som fick sin näring i Eukaristin och i bönen. Även i sitt yrke som läkare förstod hon att se Jesus i varje patient som hon betraktade som sin syster eller broder och tjänade med så givmilt hjärta.

För det andra förstod min mor att sköta de dagliga sysslorna här på jorden med enkelhet och i jämvikt, i ett ständigt tjänande, allt i underbar harmoni. Först som ung student och yrkeskvinna, sedan som kvinna, hustru och mor. Hennes engagemang i Azzione Cattolica och S:t Vincent de Pauls sällskap och hennes livsglädje kröntes av hennes intresse i pianospel, målning, tennis, bergen, skidor, musik, teater och resor.

För det tredje förstod min mor och accepterade helt och fullt den gåva av tro och en mycket kristen uppfostran som hennes föräldrar gav henne. I sin vaksamma vishet visste de hur de skulle ledsaga henne och hjälpa henne att få hennes mänskliga och kristna personlighet att växa. Både som ung i skolan, i gymnasiet eller i den medicinska fakulteten fick Gianna från förebildliga präster, ordensfolk och kloka lärare en utbildning som stod klart i samklang med kardinal John Henry Newmans föreställning om ett undervisningsväsen där teologi, de sköna konsterna och naturvetenskap skulle läras ut på ett sätt som lät de olika ämnena samsas med varandra.

I sitt dagliga liv var min mor trogen den pedagogiska utbildning hon fått ta emot och förstod att omvandla denna utbildning till ett lyckligt vittnesbörd om Evangeliet, på samma gång som den var ett strålande exempel på äkta kärlek och respekt för livet, till och med till den kärlekens höjdpunkt som Jesus lär oss i Evangeliet och som innebär att ge sitt liv för sina vänner.

Den 25 april, 1994, dagen efter hennes saligförklaring sammanfattade Johannes Paulus II min mors liv i sitt tal till en grupp pilgrimer som kommit för att närvara vid ceremonin i följande ord: ”Vilket hjältemodigt vittnesbörd hennes liv var. En sann hymn till livet!" Jag tror fullt och fast att idag har denna hymn som är min moders liv uppstämts till himlen här i detta center för att ära den store kardinal John Henry Newmans liv och att visa på det profetiska och aktuella värdet i dennes idéer och önskan att lekmän skulle engagera sig i kyrkan och låta sig berikas av teologi, konst och vetenskap.
Än en gång ett stort tack.

Böcker om den heliga Gianna Molla 

Gianna Molla av Jean Olwen Maynard, Catholica, 2008

St. Gianna Beretta Molla: A Woman's Life [1922-1962] av Giuliana Pelucchi. Pauline Books & Media, 2002.

Love Letters to My Husband av den saliga Gianna Beretta Molla, redigerade av Elio Guerriero. Förord av kardinal Carlo Maria Martini, S.J. Pauline Books & Media, 2002. 


Catholic Insight  har givit rättigheter.

20090318

Övers.: NH.
    

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved