Innebär Tusk-regeringens intåg
att Polens kristna kultur urholkas?

 


NYHETSANALYS: Under påverkan av den progressiva politik som den nya nationella regeringen har drivit fram verkar det sociokulturella landskapet förändras snabbt i ett land som fortfarande är bland de mest katolska i Europa.

av Solène Tadié


En staty av den avlidne påven Johannes Paulus II på torget i Wadowice, Polen, den 2 april 2023.
(Foto: Beata Zawrzel / AP )


(NCRegister) - Sedan parlamentsvalet i oktober 2023 har det rått en hätsk stämning i Polen - och dessa pågående politiska och ideologiska konflikter har inte skonat kyrkan, som fortfarande är en central institution i den östeuropeiska nationens liv.

Den nya regeringen, som leds av Europeiska rådets tidigare ordförande Donald Tusk, svors in den 13 december och innebar slutet på det åtta år långa styret av högerpartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Även om det konservativa partiet tekniskt sett fortfarande är landets största, med mer än 35 % av rösterna i valet den 15 oktober, förlorade det sin parlamentariska majoritet till en koalition av de mittenorienterade partierna Medborgarkoalitionen (KO), Tredje vägen (Trzecia Droga) och Vänstern (Lewica).

Med stöd av EU:s ledning, som för närvarande undersöker möjligheten att frigöra de 76 miljarder euro i Covid Recovery Fund som Europeiska kommissionen har fryst sedan 2022 på grund av EU:s oro över det polska rättsväsendets oberoende, har den nya verkställande makten redan genomfört en rad åtgärder och insatser för att avveckla arvet från sin föregångare.

Brutala metoder
I detta syfte har premiärminister Tusks regering tagit till metoder som av motståndarna och vissa utländska kommentatorer anses vara brutala och till och med auktoritära. Det mest symboliska fallet är det spektakulära gripandet av de tidigare lag- och justitieministrarna Mariusz Kamiński och Maciej Wąsik i presidentpalatset den 9 januari.

De två parlamentsledamöterna hade dömts i en polsk lägre domstol 2015 för maktmissbruk och benådades samma år medan de överklagade domstolsbeslutet av president Andrzej Duda, som i egenskap av statschef har oinskränkt konstitutionell rätt att bevilja benådningar. Fallet utlöste därefter en rättslig strid mellan domare i högsta domstolen och författningsdomstolen.

I juni förra året ogiltigförklarade Högsta domstolen presidentens benådningar med motiveringen att de utfärdats innan hela rättsprocessen hade avslutats. Författningsdomstolen å sin sida bekräftade benådningarnas giltighet, men dess auktoritet ifrågasätts av vissa juridiska experter, särskilt efter ett beslut från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR) 2021 om att den polska domstolen inte är rättsligt grundad på grund av en domare som utsetts av det konservativa partiet PiS genom president Duda, som politiskt står i linje med PiS.

Denna situation har fått vissa observatörer att frukta uppkomsten av en långvarig konstitutionell kris.

"Eftersom den nya regeringen väljer och vrakar bland olika domstolsbeslut och ignorerar det faktum att vår konstitution ger presidenten en absolut makt att benåda medborgare, så är det svårt att förneka att dess tjänstemän bryter mot lagen"

sade Iwo Bender, en Warszawabaserad politisk kommentator och chef för EWTN East Central Europe, till the Register. The Register är en tjänst från EWTN News.

Dessutom ansåg den nya regeringen att det var lämpligt att likvidera de offentliga medierna TVP, Polskie Radio och Polish Press Agency (PAP) för att "avpolitisera" dessa ledande medier. Motståndarna har fördömt dessa åtgärder som ett försök av Tusks regering att undertrycka kritiska medieröster för sin egen politiska fördel. Dessa metoder har också ifrågasatts av utomstående experter, inklusive Helsingforsstiftelsen för mänskliga rättigheter, som i ett pressmeddelande uppgav att de "väcker allvarliga juridiska frågor".

Slutet för det kristna Polen?
Utöver den konstitutionella kris som skakar landet pågår en annan dynamik, vars effekter kan bli mer djupgående och avgörande för landets framtid.

Polen, som till cirka 90 procent är katolskt och som på senare år har framstått som ett undantag i ett övervägande postkristet Europa, har med nödvändighet blivit ett slagfält mellan motsatta ideologiska läger

Polen, som till cirka 90 procent är katolskt och som på senare år har framstått som ett undantag i ett övervägande postkristet Europa, har med nödvändighet blivit ett slagfält mellan motsatta ideologiska läger. Medan de konservativa PiS-ledarna och deras allierade under sina åtta år vid makten utmärkte sig för sin närhet till landets religiösa myndigheter och genom en rad lagar som stödde familjen som institution, religionsfrihet och försvaret av det mänskliga livet, har deras motståndare anpassat sig till de progressiva åsikterna inom Europeiska unionen, med säte i Bryssel, och fört kampanjer med relativt antiklerikala ståndpunkter.

Även om Tusk är självutnämnd katolik hade han, när han var i opposition, under 2021 krävt att alla krucifix och andra religiösa symboler skulle tas bort från offentliga platser, till att börja med Sejmkorset i parlamentet (som funnits på plats sedan 1997), en önskan som hans regerings lokala företrädare har börjat genomföra.

Redan i mitten av januari presenterade den nya koalitionen en plan för att minska kyrkofonden - statliga subventioner värda flera miljoner zloty (den polska valutan) varje år - som ska diskuteras i parlamentet i slutet av mars. På samma sätt har den nya utbildningsministern redan aviserat en minskning av katekesundervisningen i statliga skolor.

Regeringen har också meddelat att en rad kompensatoriska åtgärder för landets HBT-personer håller på att undersökas, inklusive ett eventuellt införande av civiläktenskap för samkönade personer.

...vi bevittnar början på en ny 'mjuk' totalitarism

Enligt den belgiske historikern David Engels, forskningsprofessor vid Instytut Zachodni i Poznan i norra Polen och författare till ett flertal verk om europeiska politiska och civilisatoriska rörelser, pågår för närvarande en "ideologisk revolution" under oppositionens förblindade ögon.

"Vi ser hur anhängarna av den 'progressiva' sidan har allt färre skrupler när det gäller att införa sin vision om en 'stor återställning' av vår civilisation, med alla medel - media, politik, utbildning, rättigheter, ekonomi. Detta ger det inte helt obefogade intrycket att vi bevittnar början på en ny 'mjuk' totalitarism"

sade han i en intervju med Register.

Denna starka rörelse mot sekularisering, som skulle kunna innebära en viktig vändpunkt i den katolska kyrkans historia i Polen om den nya regeringens politik får fäste över tid, har försatt dess hierarki i ett dilemma. Samtidigt som många biskopar redan söker dialog med medlemmar av den nya regeringen, av vilka några öppet deklarerar att de är katoliker, uppstår också spänningar - till exempel den senaste kontroversen kring ordföranden för den polska biskopskonferensen, ärkebiskop Stanisław Gądecki, som erbjöd sig att medla mellan den nuvarande justitieministern och de två fängslade tidigare ministrarna Kamiński och Wąsik, och erbjöd de senare "humanitär hjälp". Detta initiativ gav honom anklagelser om inblandning i offentliga angelägenheter och politisk partiskhet.

Stötestenen abort
Men det är den känsliga abortfrågan som har utkristalliserat de begynnande motsättningarna, där det polska prästerskapet formellt motsätter sig alla idéer om att liberalisera tillgången till abort, som var kraftigt begränsad av den avgående regeringen 2020.

Så snart han kom till makten uttryckte Tusk sin önskan att införa ett lagförslag som tillåter abort under alla förhållanden upp till 12 veckor.

För närvarande är abort i Polen endast tillåtet i fall av våldtäkt, incest eller fara för modern. Eugenisk abort - i fall av abnormitet hos fostret - förbjöds genom ett beslut av författningsdomstolen den 22 oktober 2020. Detta beslut ledde till att landet fick en sanktion av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 2023.

Utöver detta bredare projekt för att liberalisera tillgången till abort planerar den nya parlamentariska gruppen också att anta en lag som gör det möjligt att sälja dagen-efter-piller över disk till minderåriga som är 15 år eller äldre.

Men utöver motståndet från episkopatet, som fortfarande är en inflytelserik röst i landet, kommer koalitionen i dessa samhällsfrågor förmodligen att behöva möta vetot från president Duda, känd för att vara en hängiven katolik som är fientligt inställd till abort, och vars mandatperiod inte kommer att löpa ut förrän 2025.

Märkligt nog har frågan rubbat de vanliga politiska skiljelinjerna eftersom vissa medlemmar i den nya regeringen inte är för en stor liberalisering av de befintliga abortlagarna, medan PiS tidigare premiärminister Mateusz Morawiecki delvis skyller högerns valnederlag på dess hårda antiabortlagstiftning, liksom vissa konservativa analytiker, däribland Engels. Det var faktiskt den massiva mobiliseringen av den kvinnliga väljarkåren - med ett valdeltagande på nästan 75%, det högsta sedan kommunismens fall 1989 - till förmån för vänsterpartierna som fick det konservativa lägret att förlora sin majoritet i parlamentet.

Aktivisten Kaja Godek, som ledde den stora medborgargruppen "Stoppa abortkommittén" som uppmanade parlamentet att lagstifta 2020, tar avstånd från dessa diagnoser.

"Det finns inget sådant som 'historisk nödvändighet' för att motivera en övergång från en pro-life- till en pro-abortpolitik"

säger Godek till Register.

"Västvärlden i allmänhet förlorade denna kamp för livet när de trodde att de inte skulle kämpa vidare, utan räkna med det lilla de hade. Och när de gjorde det förlorade de till slut det lilla de hade kvar för att skydda de ofödda. "

"Vi bör inte upprepa det misstaget", fortsatte hon och tillade att även om den nuvarande koalitionen i parlamentet säkert kommer att "försöka införa abortfrämjande åtgärder, beror det som verkligen kommer att hända i slutändan på vanliga människor."

Vaccinerad mot antikristen ideologi?
Men om en majoritet av landet fortfarande var fientligt inställd till abort 2020, främst på grund av religiösa känslor, håller det kulturella landskapet på att omvandlas i hög hastighet av globaliseringens effekter och spridningen av progressiva strömningar bland unga människor, i synnerhet woke-kulturen - som ytterligare underlättas av expansionen av sociala nätverk och andra kanaler som Netflix-plattformen - vars grunder oftast är i strid med kristen antropologi. År 2021 rapporterade den polska regeringen redan en betydande nedgång i religiöst utövande bland unga sedan 1990-talet.

Detta får David Engels att frukta att den nuvarande sekulariseringsrörelsen snabbt kommer att slå rot, med början i de stora städerna. Enligt honom är detta mer sannolikt eftersom Polens konservativa led kämpar för att hitta en lämplig motståndstaktik för att motverka den rådande trenden.

"Under sina åtta år vid makten misslyckades de konservativa med att skapa oberoende medier, tankesmedjor eller akademier som de nu kan använda som avlägsna försvarspositioner. De använde bara de medel som staten ställde till deras förfogande och förlorade bokstavligen allt genom att förlora majoriteten"

sade han.

Däremot påpekade han att den nuvarande progressiva regeringen har stöd av europeiska institutioner, en majoritet av västerländska medier och den tyska regeringen, vilket gör den ideologiska striden ojämlik.

Han nyanserade dock sina kommentarer med observationen att radikaliseringen av delar av den liberala sidan gör

"absurditeterna, till och med farorna med wokism mer uppenbara för medborgarna", liksom "den brutalitet med vilken avvikande åsikter förtalas som 'extremhöger', driver fler och fler människor till aktivt motstånd."

Detta stämmer överens med Iwo Benders synpunkt, som menar att unga människor på landsbygden, där 40 procent av befolkningen fortfarande bor, tenderar att vara mycket mer benägna att bevara sina föräldrars andliga och kulturella arv, vilket gör dem mer oemottagliga för politiska och ideologiska rörelser från storstäderna och utomlands.

...de kommer inte att låta sig berövas sin religiösa tillhörighet

Han påpekade att i ett land som saknade en stat mellan slutet av 1700-talet och 1918, och sedan igen under nazisternas (1939-45) och sovjetkommunisternas (1952-1989) ok, är den nationella identiteten intimt förknippad med tro, och perioder av erövring och ockupation av utomstående styrkor åtföljs ofta av intensiv religionsförföljelse, särskilt under den kommunistiska eran.

"Dessa olika vaccinationer har gjort ideologier som är färgade av antikristendom absolut osmakliga för en stor majoritet av polackerna vilket tyder på att de inte kommer att låta sig berövas sin religiösa tillhörighet utan en stark motreaktion från grunden. Det är mycket tveksamt om denna låga någonsin kommer att släckas"

sade Bender.

Solène Tadié är Europakorrespondent för National Catholic Register. Hon är fransk-schweizisk och växte upp i Paris. Efter en examen i journalistik från Roma III University började hon rapportera om Rom och Vatikanen för Aleteia. Hon började på L'Osservatore Romano 2015, där hon successivt arbetade för den franska sektionen och kultursidorna på den italienska dagstidningen. Hon har också samarbetat med flera fransktalande katolska medieorganisationer. Solène har en kandidatexamen i filosofi från Pontifical University of Saint Thomas Aquinas.

Övers. Red.

20240226

         
                             

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved